Aristoteles’in Retorik Üçgeni Bağlamında Kurumsal Paydaşlık

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 15:12:12.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 798-808
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde kurumların, varlıklarını sürdürmeleri ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için paydaş ilişkilerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Kurumlar, sürdürülebilir paydaşlık için karşılıklı beklentilerini doğru anlayabilmeli, ortak paydada buluşabilmeli ve birbirlerine katkı sağlayabilmelidir. Bu yaklaşımla kurumlar, paydaşlık ilişkilerinde söylem ve eylemlerinde retorik yöntemler kullanırken de etkili olabilmek için hem birbirlerinin beklentilerini doğru anlamalı, hem de karşılıklı uyumu yakalamalıdırlar. Çalışmada, Aristoteles’in ‘’Retorik Üçgeni’’ unsurları çerçevesinden paydaşlık ilişkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada araştırma için seçilen STK’nın kurumsal paydaşlarına göre, STK’nın çalışmalarında söz konusu unsurların bulunup bulunmadığını ve bu unsurların paydaşlık tercihlerinde rol oynayıp oynamadığını araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma için seçilen STK’nın kurumsal paydaşlarıyla derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, MAXQDA programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu verilerin sonucunda, Aristoteles’in ‘’Retorik Üçgeni’’ndeki unsurların paydaşlık ilişkisi açısından önemi ve bu unsurların paydaş tercihlerine yönelik rolü ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

Today, organizations need stakeholder relations in order to sustain their existence and carry out their activities. For sustainable stakeholder relations, organizations should be able to understand their mutual expectations correctly, meet on common ground and contribute to each other. With this approach, organizations should both understand each other's expectations correctly and achieve mutual harmony in order to be effective even when using rhetorical methods in their discourse and actions in stakeholder relations. The study aims to analyze stakeholder relations within the framework of Aristotle's "Rhetorical Triangle" elements. The study aims to investigate whether, according to the institutional stakeholders of the NGO selected for the study, these elements are present in the NGO's work and whether these elements play a role in stakeholder preferences. In the study, the data obtained by using qualitative research method were evaluated by content analysis. In-depth interviews were conducted with the institutional stakeholders of the NGO selected for the research. The data obtained from the interviews were analyzed using MAXQDA software. As a result of these data, the importance of the elements in Aristotle's "Rhetorical Triangle" in terms of stakeholder relationship and the role of these elements in stakeholder preferences were revealed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics