İstanbul Sultangazi İlçesindeki Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 14:58:15.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 732-741
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan araştırmada; ortaokul öğrencilerinin farklı değişkenlere göre beden eğitimi dersindeki mutluluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemini, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan ortaokullarda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında öğrenim görmekte olan  300 ( 141 erkek ve 159 kadın) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Uğraş ve Serbes tarafından 2019 yılında geliştirilmiş olan “Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği” (BEDMDÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı .857 olarak görüldüğü için ölçek güvenilir olarak değerlendirilebilir. Sonuçlara bakarak yapılan yorumlara göre BEDMDÖ’nün öğrencilerin beden eğitimi derslerinde sahip oldukları mutluluk düzeylerini betimlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Araştırmada veri analizinde, demografik bilgilere ulaşabilmek amacıyla frekans (n), yüzde (%), aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (Ss) betimsel istatistik yöntemlerinden faydalanılmıştır. İkili karşılaştırmalar için t testi, ikiden fazla olan karşılaştırmalar için ise tek yönlü Anova testi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrencilerin beden eğitimi dersindeki mutluluk düzeyleri cinsiyet ve spor yapma durumu değişkenlerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir (p<0.05). Sonuç olarak, erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran beden eğitimi dersinde daha mutlu olduğu ve düzenli spor yapan öğrencilerin yapmayanlara göre beden eğitimi dersindeki mutluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research it is aimed to examine the happiness levels of secondary school students in physical education class according to different variables. The research sample consists of 300 students (141 males and 159 females) studying in secondary schools in the Sultangazi district of Istanbul in the 2023-2024 academic year. In the research, the "Physical Education Lesson Happiness Level Scale" (BEDMSÖ), developed by Uğraş and Serbes in 2019, was used. Since the Cronbach alpha reliability coefficient of the scale is seen as .857, the scale can be considered reliable. According to the comments made by looking at the results, it can be said that BEDMSS is a valid and reliable measurement tool in describing the happiness levels of students in physical education classes. In the data analysis of the study, frequency (n), percentage (%), arithmetic mean (X) and standard deviation (Ss) descriptive statistics methods were used in order to access demographic information. The t test was used for pairwise comparisons, and the one-way ANOVA test was used for more than two comparisons. There is a statistically significant difference between the happiness levels of the students who participated in the research voluntarily in the physical education lesson and the groups according to the variables of gender and sports status (p <0.05). As a result, it has been determined that male students are happier in physical education class than female students, and students who do sports regularly have higher levels of happiness in physical education class than those who do not.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics