Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 14:42:23.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 668-680
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okul idarecilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesidir. Özellikle, dağıtımcı liderliğin okullarda ne düzeyde uygulandığı, okul üyeleri arasında nasıl bir is dağılımı olması gerektiği ve dağıtımcı liderliğin öğretmen çıktılarına ve okul başarısına nasıl etki ettiği öğretmen görüşleri ile değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi bağlamında oluşturulan bu araştırmada, desen olarak durum çalışması kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan beş farklı ilkokuldan seçilen 22 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yönteminden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilmiştir. Veri toplamak için, toplam 5 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, katılımcıların neredeyse yarısı okullarında dağıtımcı liderlik modelinin uygulanmadığını belirtmiş, dağıtımcı liderliğin uygulandığını ifade eden öğretmenlerin de bir kısmi dağıtımcı liderlik modelinin tam olarak uygulanmayıp kısmen uygulandığın belirtmiştir. Ayrıca elde edilen veriler, tek bir eğitim yöneticisi odaklı davranışların okullarda, iletişim kopukluğu, motivasyon düşüklüğü ve güvensizlik gibi olumsuz davranışların çıkmasına sebep olurken, dağıtımcı liderlik davranışlarının uygulandığı okullarda bu olumsuz davranışların azaldığını ve okul başarısının arttığını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the distributive leadership behaviors of school directors based on teachers’ opinion. In particular, the implementation of distributive leadership in schools, the type of distribution that is needed among school members, and the effect of distributive leadership on teacher outcomes and school success have been evaluated by teachers' opinion. This study was formed in the context of qualitative research method and case study was used as a pattern. The participants of this study consist of 22 teachers selected from five different primary schools in Elbistan district of Kahramanmaraş in. Participants were selected from the sampling method with an easily accessible situation sampling. A semi- structured interview form consisting of 5 questions was used to collect data. According to the data obtained from this study, almost half of the participants stated that the distributive leadership model was not implemented in their schools. Some of the teachers who stated that the distributive leadership was implemented emphasized that the distributive leadership was not fully implemented. In addition, the obtained data showed that the leadership model based on a single manager caused negative behaviors in schools such as lack of communication, low motivation, and insecurity. On the other hand, these negative behaviors decreased, and school success increased in schools where distributive leadership behaviors were applied.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics