Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-15 23:32:11.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 9327-9339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada amaç, okul öncesi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarında karşılaştığı sorunlar ve çözüm yollarını incelemektir. Çalışmanın yöntemini nitel araştırma yaklaşımı içerisinde bulunan olgubilime göre desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini kriter örneklem seçme yöntemine göre belirlenen 11 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler NVivo bilgisayar paket programı kullanılarak içerik analizi metodu ile çözümlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarında karşılaştığı sorunlar olarak; öğrencilerin çok hareketli oldukları ve dikkatlerinin dağıldığı, çeşitli davranış problemleri gösterdikleri, buna bağlı olarak öğretmenlerin endişelendiği-korktuğu ve öğrencilerin öz-bakım becerilerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Gezi ile ilgili izin prosedürün çok fazla olduğu ve uzun sürdüğü, mevzuatın öğretmeni korumadığı ve bazı velilerin öğrencilerine izin vermediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler maddi yetersizlik,  gezi alanının uzak olması, trafiğin yoğun olması ve öğrencilerin kalabalık olmasını sorun olarak bildirmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğunun okul idarelerinin kendilerine yardımcı olmadığı ve geziye izin vermediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler gezi alanının öğrencilere uygun olmadığını, yakın yerde uygun gezi alanlarının olmadığını, gezi alanında güvenlik sorunlarının olduğunu, rehber personelin verilmediğini ve verilse de iletişiminin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sorunlara yönelik çözümler olarak ise; gezi alanında sınıf kontrolü için velilerden yardım alınması gerektiği, gezi öncesinde öğrencilere gezi alanı ile ilgili bilgilendirmenin faydalı olacağı, gezi alanında rehber öğretmen görevlendirilmesi ve iyi bir iletişim kurulması gerektiği, iyi planlamanın gezinin amacına ulaşmasında kilit nokta olduğu ortaya çıkmıştır. Mevzuatın azaltılmasının yararlı olacağı, mevzuatın öğretmeni koruyacak şekilde hazırlanması ve daha net olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the problems and solutions that preschool teachers face in out-of-school learning environments.  The method of the study was designed according to the phenomenology within the qualitative research approach. The sample of the study consisted of 11 preschool teachers determined according to the criterion sampling method. The data were obtained through a semi-structured interview form developed by the researchers. The data obtained were analyzed by content analysis method using NVivo computer package program. The problems encountered by preschool teachers in out-of-school learning environments were that students were very active and distracted, that they showed various behavioral problems, that teachers were worried and afraid, and that students' self-care skills were inadequate. It was revealed that the permission procedure for the excursion was too much and took too long, that the legislation did not protect the teacher and that some parents did not give permission to their students. Teachers reported financial inadequacy, remoteness of the excursion area, heavy traffic and crowded students as problems. The majority of the teachers stated that the school administrations did not help them and did not allow the excursion.  In addition, teachers stated that the excursion area was not suitable for students, that there were no suitable excursion areas nearby, that there were security problems in the excursion area, that there was no guide staff, and that even if there was, communication was inadequate. As solutions to these problems, it was revealed that parents should be asked for help for class control in the field trip, it would be useful to inform students about the field trip before the trip, a guide teacher should be assigned in the field trip area and good communication should be established, and good planning is the key point in achieving the purpose of the trip. It was revealed that it would be useful to reduce the legislation, that it should be prepared in a way that protects the teacher and that it should be clearer. Various suggestions were made regarding the results obtained.

Keywords