Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Geleceğe Yönelik Tutum ve İçsel Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-17 23:57:09.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 9288-9294
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin geleceğe yönelik tutumlarını ve içsel motivasyon düzeylerini inceleyerek aralarındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın evreni, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencileri içermektedir. Örneklem grubu ise Süleyman Demirel Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrenim gören 208 kadın ve 149 erkek Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için katılımcılardan sosyo-demografik bilgiler elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ayrıca, geleceğe yönelik tutumları ölçmek için Bodur ve Seren (2020) tarafından geliştirilen "Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeği" ve içsel motivasyon düzeylerini değerlendirmek için Warr, Cook ve Wall (1979) tarafından geliştirilen içsel motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Cronbach Alpha değerleri ise geleceğe yönelik tutum ölçeği için 0,91 ve içsel motivasyon ölçeği için 0,85 olarak hesaplanmış, bu da ölçeklerin içsel tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen verilerin varyansı ve homojenliği test edilmiş ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. İstatistiksel analizler ve yorumlar için p<0,05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, geleceğe yönelik tutumlar ile içsel motivasyon düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç, katılımcıların geleceğe yönelik tutumlarının arttıkça içsel motivasyon düzeylerinin de arttığını göstermektedir. Geleceğe olumlu bir bakış açısı, içsel motivasyonu artırma eğilimindedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the future attitudes and intrinsic motivation levels of students studying at the Faculty of Sports Sciences and to determine the relationship between them. The population of the research includes students studying at the faculty of sports sciences in the Mediterranean Region. The sample group consists of 208 female and 149 male Sports Sciences Faculty students studying at Süleyman Demirel University, Akdeniz University and Mehmet Akif Ersoy University. To collect data, a personal information form created by the researcher was used to obtain socio-demographic information from the participants. In addition, the "Future Attitude Scale" developed by Bodur and Seren (2020) was used to measure attitudes towards the future, and the intrinsic motivation scale developed by Warr, Cook and Wall (1979) was used to evaluate intrinsic motivation levels. Cronbach Alpha values were calculated as 0.91 for the future attitude scale and 0.85 for the intrinsic motivation scale, indicating that the internal consistency of the scales is high. The variance and homogeneity of the data obtained were tested and the Pearson Correlation test was applied to determine the relationship between them. A significance level of p<0.05 was taken into account for statistical analyzes and interpretations. According to the research results, a positive relationship was determined between attitudes towards the future and intrinsic motivation levels. This result shows that as the participants' attitudes towards the future increase, their intrinsic motivation levels also increase. A positive outlook on the future tends to increase intrinsic motivation.

Keywords