Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:19:36.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 9177-9185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin bilgi yönetimi eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Ordu ili Gürgentepe ilçesinde tüm eğitim kademelerinde görevli ve ankete cevap veren 107 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Wang, Ahmed ve Rafiq (2008) tarafından geliştirilip Durnalı ve Limon (2020) tarafından uyarlanan “Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği (BYE-Ö)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı aracılığıyla parametrik ve non-parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde öğretmenlere göre okul yöneticilerinin bilgi yönetimi ve alt boyutlarının düzeylerinin “Yüksek” düzeyde olduğu; öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdem, unvan ve çalıştıkları eğitim kademesi değişkenlerine göre okul yöneticilerinin bilgi yönetimi eğilimlerinin ve alt boyutlarının değerlendirilmesinde istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılaşma olmadığı ancak eğitim durumu değişkenine göre ölçek geneli ile örgütsel hafıza ve bilgi edinimi/kavrama alt boyutlarında lisansüstü eğitim alan öğretmenler lehine istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilgi ve bilgi yönetimi alanında standart oluşturulması, bilgi yönetiminin işlevselliğinin artırılması, halihazırda yöneticilik yapan yöneticilere hizmetiçi eğitim veya seminerler hazırlanması, örgütsel hafızayı güçlendirici çalışmaların sürdürülmesi, bilgi paylaşımı ve edinimi hususunda gerekli kültürün oluşturulması ve sürdürülmesi, bilgi duyarlılığına gerekli önem verilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The research, which was conducted to determine the knowledge management tendencies of school administrators according to teachers’ views, was carried out with the survey model. The sample of the study consisted of 107 teachers working at all levels of education in Gürgentepe district of Ordu province and responding to the questionnaire. “Knowledge Management Tendency Scale (KMTS)” developed by Wang, Ahmed and Rafiq (2008) and adapted by Durnalı and Limon (2020) was used. In the analysis of the data, parametric and non-parametric tests were used through SPSS software. When the research findings were evaluated, it was concluded that the level of school administrators’ knowledge management and its sub-dimensions were at “High” level according to the teachers; there was no statistically significant differentiation in the evaluation of school administrators’ knowledge management tendencies and its sub-dimensions according to the variables of gender, marital status, age, professional seniority, title and the level of education in which they worked, but there was a statistically significant differentiation in favour of teachers with postgraduate education in the overall scale and organisational memory and knowledge acquisition/comprehension sub-dimensions according to the educational status variable. Suggestions such as establishing standards in the field of knowledge and knowledge management, increasing the functionality of knowledge management, preparing in-service training or seminars for current managers, continuing studies to strengthen organisational memory, creating and maintaining the necessary culture for knowledge sharing and acquisition, and giving importance to knowledge sensitivity were made.

Keywords