Arkadaşlığın Matematiği

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-20 18:37:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 8958-8976
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların arkadaşlık ilişkileri çok farklı motivasyon ve tercihlere bağlı olarak gelişmektedir. Gelişen teknolojiler bu motivasyonları ve tercihler evrenini artırmaktadır. Arkadaşlık tercihleri insanların hayatları boyunca edindikleri arkadaş sayısını ve arkadaşlık ilişkilerinin niteliğini etkilediği gibi öğrencilik hayatından başlamak üzere bütün sosyal ve akademik kariyerlerini de birçok yönüyle etkilemektedir. Günümüzün belirleyici fenomenlerinden biri olan sosyal medya kullanımı bu kriterleri etkileyen en büyük faktörlerden biridir. Bir yandan ergenlik döneminin getirdiği biyolojik stres diğer yandan orta öğrenim kademesindeki derslerin bilişsel zorluğu ve üniversite sınavlarının hazırlığı ile birleşen kariyer planlama çabaları, gerek arkadaş seçimi gerekse sağlıklı arkadaşlık ilişkileri yürütme konusunda öğrencileri gözle görünür derecede etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, orta öğretim öğrencilerin sosyal medya kullanımları, arkadaşlık, ilişkileri ve bu ilişkilerin akademik başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın sonucunda incelenen bu durum ile Dunbar Sayısı arasındaki ilişki karşılaştırılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak yirmi sekiz soruluk bir ölçek hazırlanmış ve beş farklı lise türünde on beş okulda öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan beş farklı lise türünde uygulanan anket neticesinde maddeler çözümlenmiştir. Ölçeğe ait özellikler üniversiteden bir akademisyen yardımıyla geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucunda arkadaşlıklarını hangi kriterlere göre seçtikleri ve sosyal medyanın bu kriter üzerindeki etkisi, arkadaş seçerken en fazla kullandıkları sosyal medya platformu ve farklı değişkenlere göre arkadaş sayıları bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda analizlerden elde edilen bulgulara göre öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

People's friendship relationships develop depending on very different motivations and preferences. Developing technologies increase these motivations and the universe of preferences. Friendship preferences affect the number of friends people make throughout their lives and the quality of their friendships, as well as many aspects of their entire social and academic careers, starting from their student life. The use of social media, one of today's defining phenomena, is one of the biggest factors affecting these criteria. Career planning efforts combined with the biological stress of adolescence, on the one hand, and the cognitive difficulty of high school courses and preparation for university exams, on the other hand, visibly affect students in both choosing friends and maintaining healthy friendship relationships. The purpose of this research is to examine high school students' social media use, friendships and relationships and the effects of these relationships on their academic success. As a result of the research, the relationship between this situation and the Dunbar Number was compared.A scale of twenty-eight questions was prepared as the data collection tool of the research and was applied to students in fifteen schools in five different high school types. The items were analyzed as a result of the survey applied to five different types of high schools that participated in the study voluntarily. The features of the scale were evaluated through validity and reliability analyzes with the help of an academician from the university. As a result of these analyses, the criteria by which they choose their friendships, the impact of social media on this criterion, the social media platform they use most when choosing friends, and the number of friends according to different variables were found. As a result of the study, suggestions were presented according to the findings obtained from the analysis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics