Öğretmenlerin Yöneticiye Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergileme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:04:34.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7596-7610
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin, yöneticiye duydukları güven ve örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili görüşleri ve yöneticiye güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin düzeyini ortaya koyabilmektir. Araştırma nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma deseni olarak ise ilişkisel tarama modeli seçilmiştir. Bu araştırmada görev alan çalışma grubu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar döneminde Tokat ili Erbaa ilçesi ve Niksar ilçesi merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 378 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, yaş, branş, mesleki kıdem ve şu an çalıştığı kurumdaki kıdem bakımından incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler; Memduhoğlu ve Zengin (2019) tarafından geliştirilen “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” ile İşbaşı Özen (2000) tarafından geliştirilen “Yöneticiye Güven Ölçeği” nden toplanan bilgilerden elde edilmiştir. Yöneticiye güven ölçeği 15 ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği 40 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Öğretmenlerin yöneticiye güven algılarına ilişkin pozitif yönlü bulgular elde edilmiştir.  Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarından en yüksek puana sahip olan vicdanlılık, en düşük puana sahip boyut ise özerklik ve değerlilik ile katılımda gönüllülük boyutlarıdır. Öğretmenlerin yöneticiye güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki gösterdiği tespit edilmiş; öğretmenlerin yöneticiye güven algıları arttıkça örgütsel vatandaşlık düzelerinin de artacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the opinions of teachers about their trust in the manager and organizational citizenship behaviors and the level of relationship between trust levels in the manager and organizational citizenship behaviors. The research was conducted using the quantitative research method. The relational scanning model was chosen as the research design. The study group involved in this research consists of teachers working in the centers of Erbaa and Niksar districts of Tokat province in the fall and spring semesters of the 2022-2023 academic year. The sample of the study consists of 378 teachers selected by simple random sampling method. The demographic information of the teachers participating in the study was examined in terms of gender, marital status, educational status, age, branch, professional seniority and seniority in the institution they are currently working in. The data used in the research; It was obtained from the information gathered from the “Organizational Citizenship Behavior Scale” developed by Memduhoğlu and Zengin (2019) and the “Confidence in Manager Scale” developed by İşbaşı Özen (2000). The scale of trust in the administrator consists of 15 items and the scale of organizational citizenship behavior consists of 40 items. Spearman Brown Rank Differences correlation coefficient was used in the analysis of the quantitative data of the study . Positive findings were obtained regarding the teachers' perceptions of trust in the administrator. Conscientiousness has the highest score among teachers' organizational citizenship behavior dimensions, while the dimension with the lowest scores is autonomy and worthiness, and volunteerism in participation. It was determined that there was a positive moderate relationship between teachers' trust in the administrator and organizational citizenship behavior levels; It has been concluded that as teachers' perceptions of trust in the administrator increase, their organizational citizenship level will also increase .

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics