Eğitim Yönetimi Alanında Yüksek Lisans Yapmanın Öğretmenlik Mesleğine Etkileri

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:50:41.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7365-7373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmanın öğretmenlik mesleğine etkilerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde kurgulanan bu çalışmaya toplam 12 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili alan yazına ve araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan öğretmenlerin hem deneyimleri hem de kariyerleri açısından olumlu yansımalara neden olduğu, bu alanda yapılan yüksek lisanslar sınıf içi öğretim pratiklerine olumlu yönde etkiler yaptığı ve somut olan adımların atılmasına neden olduğu, sürecin kazanımı olarak, mesleki açıdan öğretmenleri geliştirdiği ve yeni bilgi ve öğrenme tekniklerinin farkına varılmasını sağladığı görülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the effects of having a master's degree in educational administration on the teaching profession. A total of 12 teachers participated in this study, which was constructed in the qualitative research method and phenomenology pattern. Easily accessible sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the participants of the study. In the collection of research data, a semi-structured interview form prepared by the researcher in accordance with the relevant literature and the aims of the research was used. Descriptive analysis was used in the analysis of the data.
According to the research, graduates in the field of educational administration cause positive reflections both in terms of their experiences and careers, graduates in this field have positive effects on classroom usage practices and cause tangible execution to be discarded, as expenditure gains, they develop consumed teachers and create new ones. observes the knowledge and learning techniques they have.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics