Okul Öncesi Öğretmenlerin Denetimi Üzerine Bir Araştırma: Van, Gevaş Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:49:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 7279-7288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi, okul öncesi eğitim de amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için denetlenmelidir. Öğrencilerin istenilen seviyeye gelebilmeleri için öğretmenlerin bazı alanlarda yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir ve bu yeterliklerin gelişmesinde, öğretmenlere rehber olacak denetçilerin katkısı çok önemlidir. Anasınıfı öğretmenlerini denetleme sorumluluğu, son yıllara kadar ilköğretim müfettişlerindeydi. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı, 2014 yılında yaptığı yeni bir düzenlemeyle bu yetkiyi müfettişlerden alarak, okul müdürleri tarafından yapılan denetime yönelik bir düzenleme getirdi. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin okul müdürleri tarafından denetlenirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Araştırma grubu, Van ili Gevaş ilçe merkezinde görev yapan üç okul müdürü ve üç anasınıfı öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın birinci bölümünde, okul öncesi öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişim özelliklerine ilişkin beş soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise okul öncesi öğretmenlerinin denetim sorunlarının gözlemlenmesi için hazırlanan yarı yapılandırılmış soruların yer aldığı bir gözlem formu mevcuttur. Araştırmanın sonuçları, okul müdürlerinin denetim konusunda yeterli donanıma sahip olmamaları, okul işlerinin yoğunluğundan dolayı denetime yeterli zaman ayıramamaları ve tarafsızlık kriterlerini tam anlamıyla yerine getirememeleri gibi, okul öncesi öğretmenlerinin denetim sorunları olarak belirlenmiştir. Okul müdürleri, okul öncesi öğretmenlerini denetleme konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun düzeltilmesi için, okul yöneticiliği ve denetçiliği hakkında daha fazla bilgi edinmeleri gerekmektedir; bunun sağlanması için de hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Okul müdürleri, iş yoğunluklarından dolayı denetime yeterli zaman ayıramadıklarından zümre başkanları denetimi sisteminin uygulanması önemlidir. Ayrıca, müfettişlerden önce zümre başkanlarının denetleyip gereken tedbirleri alması gerekmektedir. Okul müdürlerinin tarafsızlık konusunda ise, Bakanlıkça etik değerler geliştirilerek okul müdürlerinin tarafsız ve hakkaniyetli davranmaları sağlanmalıdır. Son olarak, siyasi görüşleri ve sendikalarına bağlı olarak öğretmenleri değerlendirme yapmamaları için gerekirse yaptırım uygulanmalıdır.

 

Keywords

Abstract

As in all levels of education, pre-school education should be supervised in order to measure whether it has achieved its objectives. In order for students to reach the desired level, teachers need to have competences in some areas and the contribution of supervisors who will guide teachers in the development of these competences is very important. The responsibility of supervising kindergarten teachers was with primary education inspectors until recent years. However, with a new regulation in 2014, the Ministry of National Education took this authority away from inspectors and introduced a regulation for the supervision by school principals. The aim of this study is to determine the problems faced by preschool teachers while being supervised by school principals and their solution suggestions. The research group consists of three school principals and three kindergarten teachers working in Gevaş district centre of Van province. In the first part of the study, which was carried out using qualitative research method, there are five questions about the personal and professional development characteristics of preschool teachers. In the second part, there is an observation form with semi-structured questions prepared to observe the supervision problems of preschool teachers. The results of the study revealed that school principals are not sufficiently equipped for supervision, cannot allocate enough time for supervision due to the intensity of school work, and cannot fully fulfil the criteria of impartiality as the supervision problems of preschool teachers. School principals were observed to have insufficient knowledge about supervising preschool teachers. In order to remedy this situation, they need to learn more about school management and supervision; in-service training programmes should be organised to ensure this. Since school principals cannot allocate enough time for supervision due to their workloads, it is important to implement the system of supervision of the heads of departments. In addition, it is necessary that the heads of departments should inspect and take the necessary measures before the inspectors. Regarding the impartiality of school principals, the Ministry should develop ethical values and ensure that school principals act impartially and fairly. Finally, if necessary, sanctions should be imposed to prevent them from evaluating teachers based on their political views and unions.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics