Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kursiyerlerinin Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylere Yönelik Tutumları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlik İnançları

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:48:24.0
Language : Türkçe
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 7171-7183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışacak kadrolu özel eğitim alan öğretmeni sayısı yeterli sayıda değildir. Söz konusu ihtiyacın karşılanabilmesi için ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. Ancak özel eğitimde görevlendirilecek öğretmenler Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde açılan Ücretli Öğretmenler için Özel Eğitim Uygulamaları Kurs programını tamamlayarak 80 saatlik sertifika almaya hak kazanan kursiyerler arasından seçilmektedirler. Bu araştırmada, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan özel eğitim öğretim hizmetleri kapsamında ücretli öğretmen olarak görev almak üzere 80 saatlik özel eğitim uygulamaları kursiyerlerinin, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik tutum düzeyleri ve öğretmenlik öz yeterlik inançları ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ordu il genelinde açılan kurslara katılan 170 kursiyer araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği ile Öğretmenlik Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla t testi, ANOVA ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler neticesinde, kursiyerlerin özel eğitim ihtiyacı olan bireylere dönük tutumlarının çok yüksek, öğretmenlik öz yeterlik inançlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik tutum düzeyleri ile öğretmenlik öz yeterlik inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü çok yüksek düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The number of teachers with special education to work with students with special education needs is not enough. A paid teacher is assigned to meet the need. However, the teachers to be assigned in special education are selected from among the trainees who are eligible to receive a 80-hour certificate by completing the paid teachers Special Education applications course Program opened within the Public Education Centers. In this research, it is aimed to examine the attitude levels of 80-hour special education practice trainees to serve as paid teachers within the scope of special education training services offered to students with special education needs and the beliefs of self-efficacy of teaching and the relationship between them. 170 trainees participating in the courses opened throughout the province constitute the study group of the research. In the research, as a data collection tool, the attitude scale for individuals with special education needs and the teaching Self-sufficiency scale were used. The resulting data was subjected to t-testing, ANOVA and correlation analysis through the SPSS program. As a result of the analyzes, it was concluded that the attitudes of the trainees towards individuals with special educational needs are very high and the self-efficacy beliefs of teaching are high. In addition, it was concluded that there was a statistically significant, positive-oriented very high level of relationship between the levels of attitudes towards individuals with special educational needs and the beliefs of teaching self-efficacy.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics