İlkokul Öğretmenlerinin Bireysel Kültür Değerlerine Yönelik Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:51:56.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 7135-7146
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlkokul öğretmenlerinin toplumsal düzeydeki kültürel inançları ve bireysel kültür değerlerinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilen araştırma mevcut koşulları betimlemek için tasarlanmış tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Ordu/Gölköy’deki ilkokullarda çalışan ve çevrimiçi olarak hazırlanan anket formuna cevap veren 255 ilkokul öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Hofstede’nin kültür değeri boyutları doğrultusunda Yoo, Donthu ve Lenartowicz (2011) tarafından geliştirilen ve Saylık (2019)’ın Türkçeye uyarladığı “Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler Google form aracılığıyla toplanmış olup SPSS analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde ilkokul öğretmenlerinin güç mesafesi alt boyutu algısının düşük, belirsizlikten kaçınma ve kolektivizm alt boyutu algısının yüksek, uzun erimlilik alt boyutu algısının çok yüksek, erillik alt boyutu ve bireysel kültür değeri algısının orta düzeyde olduğu; cinsiyet, medeni durum ve branş değişkenine göre ölçek geneli ile bazı alt boyunlarda anlamlı farklılık oluştuğu ancak eğitim durumu, doğum/kuşak aralığı, mesleki kıdem ve yerleşim yeri değişkenlerine göre ölçek geneli ile bazı alt boyunlarda anlamlı farklılık oluşmadığı sonucuna ulaşılmış ve sonuçlardan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

In order to use the cultural beliefs and individual cultural values of the primary school existence, the research was carried out with the scanning model to use to describe the existing environments. 255 primary school teachers working in primary schools in Ordu/Gölköy and responding to the online questionnaire form the sample of the research. In line with Hofstede's cultural value dimensions, the "Individual Cultural Values Scale" developed by Yoo, Donthu and Lenartowicz (2011) and adapted into Turkish by Saylık (2019) was used as a data collection tool. The data were collected through the Google form and analyzed using the SPSS analysis program. When the research findings were evaluated, it was determined that primary school teachers' perception of power distance sub-dimension was low, perception of uncertainty avoidance and collectivism sub-dimension was high, perception of long-term sub-dimension was very high, and perception of masculinity sub-dimension and individual culture value was moderate; It was concluded that there was a significant difference in the overall scale and some lower necks according to gender, marital status and branch variable, but there was no significant difference in the overall scale and some sub-necks according to education level, birth/generation interval, professional seniority and place of residence, and various suggestions were made based on the results.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics