Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:30:07.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6694-6703
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı İzmir  ili Konak  ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul müdürlerinin örgütsel bağlılığı hakkında bulguları ve sonuçlarını araştırmaktır. Tarama modelinde olan araştırmanın çalışma gurubu, Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul müdürleri olup 110 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışanların görüşlerine göre, çözümlemelerde ve değerlendirmelerde frekans (f) ve yüzde (%)istatistiklerinden yararlanılmıştır. Çalışan-örgütsel bağlılığın alt boyutlarına ilişkin bulgulara bakıldığında araştırma sonuçları duygusal bağ, süreklilik bağı ve normatif bağın yüksek olduğunu ancak incelenen değerlerde en yüksek bağlılık düzeyinin bağlılık olduğunu göstermektedir. Kalıcılığın ardından duygusal bağlılığın geldiği ve en düşük düzeyde bağlılığın bulunduğu, buna karşın normatif bir bağlılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of the research is to investigate the findings and results about the organizational commitment of the school principals working in the primary, secondary and high schools of the Ministry of National Education in the Konak district of İzmir. The study group of the research, which is in the scanning model, consists of 110 people, who work in primary, secondary and high schools in the Keçiören district of Ankara. The data were analyzed using the SPSS 15.0 statistical package program. According to the opinions of the employees, frequency (f) and percentage (%) statistics were used in the analyzes and evaluations. When the findings regarding the sub-dimensions of employee-organizational commitment are examined, the results of the research show that emotional bond, continuity bond and normative bond are high, but the highest level of commitment is commitment in the examined values. It has been concluded that emotional commitment comes after permanence and there is the lowest level of commitment, whereas there is a normative commitment.

 

Keywords