Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinin Gelecek Kaygıları

Author :  

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:30:05.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6684-6693
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğrencilerin gelecek kaygılarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi yapılırken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara il merkezinde bulunan okullarda görevli öğretmenlerdir. Görüşme yapılan kişi sayısı  30’dur.

Araştırma, nitel bütüncül çok durum desenli betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme tekniğinden yararlanılmış araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşmenin verileri tema analizi, vaka analizi ve betimsel analizle çözümlenmiştir.

Araştırma sonucunda, öğrencilerin gelecek adına duydukları en büyük kaygının  nasıl bir işe sahip olacağım kaygısı olduğu,  gelecek kaygısını yaşayanların sayısının bir hayli fazla olduğu, kişilerin meslek seçiminde aile etkisinin önemli oranda rol oynadığı, öğrencilerin çoğunluğunun meslek tercihlerinde sevdikleri meslekleri yapmaları yönünde olduğu ve meslek seçiminde maddi rahatlık sağlamasının önemli bir etken olduğu anlaşılmaktadır.

 

Keywords

Abstract

This research was carried out to examine students' future concerns. Qualitative research methods were used in the study. Content analysis technique was used while performing data analysis in the research. The study group of the research is the teachers working in the schools located in the city center of Ankara. The number of people interviewed is 30.
The research was carried out with the qualitative holistic multi-case patterned descriptive survey method. The data of the semi-structured interview developed by the researcher were analyzed by theme analysis, case analysis and descriptive analysis.
As a result of the research, it was found that the biggest concern of the students for the future is what kind of job they will have, the number of people who have anxiety about the future is quite high, the family effect plays a significant role in the choice of profession, the majority of the students are in the direction of doing the jobs they like in their career choice, and the choice of profession is financial. It is understood that providing comfort is an important factor.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics