Resmî İlköğretim Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Bilgi Yönetimi

Author:

Year-Number: 2023-111
Number of pages: 6968-6987
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Resmî ilköğretim kurumlarında gerçekleştirilmesi arzu edilen örgütsel öğrenme için gerekli bilgilerin edinilmesi, paylaşılması, kullanılması ve depolanması süreçlerine yönelik işleyen bir yapı oluşturmak için kullanılabilecek etkili ve etkin bir aracın ne olabileceği konusunda alanyazında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tarama çalışmasının amacı resmî ilköğretim kurumlarında bilginin edinilmesi, paylaşılması, kullanılması ve depolanması süreçlerini içeren bilgi yönetiminin örgütsel öğrenmenin sağlanmasında etkili ve etkin bir araç olup olmadığını belirlemektir. Araştırma, nicel araştırma desenlerinden tarama araştırması desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Şişli ilçesindeki resmî ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, araştırmaya katılmayı kabul eden 290 denekten oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı 5 demografik bilgi ile 50 ifadenin yer aldığı ankettir. Anket aracılığıyla elde edilen verilerin istatistiksel analizi, IBM SPSS 20.0 ve IBM SPSS 22.0 paket programları kullanılarak yapılmıştır. Bilgi yönetimi süreçleri için ortalama ve standart sapma puanları hesaplanmıştır. Demografik verilerin analizinde sayı ve yüzdeye dayalı tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ayrıca demografik verilere göre anket ortalamalarının ve anketin alt boyutlarının değerlendirilmesi amacıyla T Testi yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre resmî ilköğretim kurumlarında, bilgi yönetiminin “bilginin edinilmesi” boyutunun örgütsel öğrenmenin “bilgi edinme” boyutu için; bilgi yönetiminin “bilginin paylaşılması” boyutunun örgütsel öğrenmenin “enformasyonu dağıtma” boyutu için; bilgi yönetiminin “bilginin kullanılması” boyutunun örgütsel öğrenmenin “enformasyonu yorumlama” boyutu için; bilgi yönetiminin “bilginin depolanması” boyutunun örgütsel öğrenmenin “kurumsal hafıza” boyutu için etkili ve etkin bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  Bununla birlikte bilginin kullanılması sürecine yönelik erkek öğretmenlerin ortalama puanının kadınlara göre; bilginin edinilmesi sürecine yönelik sınıf öğretmenlerinin ortalama puanının branş öğretmenlerine göre; bilginin kullanılması sürecine yönelik branş öğretmenlerinin ortalama puanının sınıf öğretmenlerine göre; bilginin kullanılması sürecine yönelik öğretmenlerin ortalama puanının kıdem yılı 1-20 yıl arasında olanların, kıdem yılı 21 yıl ve üzeri olanlara göre; bilginin edinilmesi ve bilginin depolanması süreçlerine yönelik öğretmenlerin ortalama puanının okuldaki görev süresi 1-10 yıl arasında olanların 11 yıl ve üzeri olanlara göre istatistiksel olarak yüksek düzeyde olduğu da ortaya çıkmıştır.

 

Keywords

Abstract

No study has been found in the literature on an effective and efficient tool that can be used for acquiring, sharing, using and storing information in order to provide organizational learning in official primary and secondary schools. This research aims to determine whether the knowledge method, which is the process of acquiring, sharing, using and storing, is an effective and productive tool for organizational learning in official primary and secondary schools. The research was conducted based on a quantitative research design such as survey research. The sample of this research consists of classroom and branch teachers working in Şişli district. Only 290 participants accepted the study in this survey-based research design. 5 demographic information and 50 statements were requested in the questionnaire. Statistical analysis was obtained using IBM SPSS 20.0 and IBM SPSS 22.0 programs. For knowledge management processes, the mean and standard deviation of the survey results were also calculated. In addition, the mean score of the survey and the size of the survey based on demographic data were evaluated by t-test. The results showed that knowledge management can be used as effective and efficient tool in order to provide organizational learning in official primary and secondary schools. On the other hand, the average score of male teachers for the process of using information is compared to females; the average score of the classroom teachers for the process of acquiring knowledge compared to the branch teachers; the average score of the branch teachers for the process of using the information compared to the classroom teachers; according to the average score of teachers for the process of using information, those with a seniority of 1-20 years compared to those with a seniority of 21 years or more; it was also revealed that the average score of teachers regarding the processes of acquiring knowledge and storing knowledge is statistically higher for those whose tenure at school is between 1-10 years than those with 11 years or more.

 

Keywords