Annelerinin Duygu Düzenleme Özellikleri ve Bazı Demografik Değişkenlere göre Çocukların Bağlanma Stilleri

Author :  

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:28:55.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 6592-6599
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi çocukların annelerinin duygu düzenleme özellikleri, cinsiyetleri, doğum sıraları, bakım veren kişilere göre bağlanma stillerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, 5-6 yaş grubu çocuklar ve annelerinden oluşmaktadır. Araştırmada demografik değişkenler “Anne-Çocuk Kişisel Bilgi Formu”, annelerin duygu düzenlemeleri “Duygu Düzenleme Ölçeği” ve çocukların bağlanma stilleri “Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikayeleri” ile ölçülmüştür. Tanımlayıcı istatistikler için 5-6 yaş grubu çocukların cinsiyetleri, doğum sırası, bakım veren kişiler yüzde ve frekanslarla ifade edilmiştir. Çocukların cinsiyetleri, doğum sıraları ve bakım veren kişilere ve annelerin duygu düzenleme özelliklerine göre bağlanma stillerini belirlemek için t-test, ANOVA ve farklılığın nerden kaynaklandığını bulmak için Scheffe testi uygulanmıştır.  Araştırma sonucunda, kız ve erkek çocukların bağlanma stillerine ilişkin puanları arasında anlamlı bir fark olduğu ve kız çocukların güvenli bağlanma puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.  Çocukların bağlanma stilleri ile çocukların doğum sırası arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Doğum sırasına göre tek ve ilk doğum sırasına sahip çocukların 3. veya üstü doğum sırasına sahip çocuklara göre bağlanma stillerinin daha güvenli olduğu belirlenmiştir. Çocukların bağlanma stilleri ile çocuğa 0-1 yaş arasında bakım verenler arasında anlamlı bir fark yokken 1-3 yaş arasında bulunmuştur. Çocukların bağlanma stilleri çocuğa 1-3 yaş arasında bakım verenlere bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Annelerin duygu düzenleme düzeylerine bağlı olarak ölçeğin bilişsel yeniden düzenleme boyutuna ilişkin düzeyleri ile çocukların bağlanma stilleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fakat annelerin duygu düzenleme düzeylerine bağlı olarak ölçeğin baskılama boyutuna ilişkin düzeyleri ile çocukların bağlanma stilleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Kaçınmacı negatif bağlanma stiline sahip olan çocukların annelerinin duygularını baskılama düzeylerinin güvenli bağlanma stiline sahip olan çocuklara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the attachment styles of mothers of preschool children according to their emotion regulation characteristics, gender, birth order, and caregivers. The study group of the research consists of 5-6 year old children and their mothers. In the study, demographic variables were measured with the "Mother-Child Personal Information Form", mothers' emotion regulation with the "Emotion Regulation Questionnaire" and children's attachment styles with "Incomplete Stories with Doll Family". For descriptive statistics, the gender, birth order, caregivers of children aged 5-6 years are expressed as percentages and frequencies. T-test and ANOVA were used to determine the attachment styles of children according to their gender, birth order, caregivers and mothers' emotional regulation characteristics, and Scheffe test was used to find out where the difference originated. As a result of the research, it was found that there was a significant difference between the scores of girls and boys regarding attachment styles, and that the secure attachment scores of girls were higher. A significant difference was found between children's attachment styles and their birth order. It was determined that children with odd and first birth order according to birth order have more secure attachment styles than children with 3rd or higher birth order. While there was no significant difference between children's attachment styles and caregivers between the ages of 0-1, it was found between the ages of 1-3. Attachment styles of children vary significantly between the ages of 1-3 depending on the caregivers. There was no significant difference between the levels of cognitive reorganization dimension of the scale and the attachment styles of the children, depending on the emotion regulation levels of the mothers. However, a significant difference was found between the levels of the suppression dimension of the scale and the attachment styles of the children, depending on the emotion regulation levels of the mothers. It was determined that the level of suppressing the emotions of the mothers of the children with the avoidant negative attachment style was higher than the children with the secure attachment style.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics