Özel Yetenekli Öğrencilerin Rehberlik Hizmetleri ve Rehber Öğretmene İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:28:32.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6527-6540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerini ve metaforlar aracılığıyla rehber öğretmen kavramına yönelik algılarını belirlemektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışma olgu bilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Bitlis ilinde Bilim ve Sanat Merkezi’ne giden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 104 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiştir.Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; rehberlik hizmetlerini önemli gören özel yetenekli öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanabildikleri ve bunun sonucunda rehberlik hizmetlerine yönelik olumlu düşüncelere sahip oldukları; rehberlik hizmetlerini önemsiz bulan özel yetenekli öğrencilerin ise rehberlik hizmetlerinden yararlanamadıkları ve bunun sonucunda rehberlik hizmetlerine yönelik olumsuz düşüncelere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bir diğer araştırma sorusundan elde edilen bulguda özel yetenekli öğrenciler rehber öğretmene ilişkin toplamda 73 adet olumlu metafor 13 adet olumsuz metafor üretmiştir. Analiz sonucunda, olumlu metaforlar sorun çözen, yardım eden-koruyan, yol gösteren, destek-güven ve çalışkan rehber öğretmen olumlu temalarını oluştururken; olumsuz metaforlarçözüm üretemeyen, faydası olmayan-gereksiz, umursamaz, taraflı ve zarar veren şeklinde olumsuz temalar sonucunu ortaya çıkarmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the views of gifted students on guidance services and their perceptions of the concept of school counselor through metaphors. This study, which is a qualitative research, was conducted according to the phenomenological design. The study group of the research consists of 104 gifted students who attended Science and Art Center in Bitlis province in the 2022-2023 academic year and participated in the research voluntarily. The study group was determined through purposive sampling. The data of the study were collected with a questionnaire technique consisting of open-ended questions. The data obtained in the study were analyzed according to the content analysis technique. As a result of the research; it was concluded that gifted students who considered guidance services important could benefit from guidance services and as a result had positive thoughts about guidance services, while gifted students who found guidance services unimportant could not benefit from guidance services and as a result had negative thoughts about guidance services. In addition, in the finding obtained from another research question, gifted students produced a total of 73 positive metaphors and 13 negative metaphors about school counselors. As a result of the analysis, while the positive metaphors formed the positive themes of problem-solving, helping-protecting, guiding, support-trust and hardworking school counselor, the negative metaphors revealed negative themes such as unable to produce solutions, useless-unnecessary, uncaring, biased and damaging.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics