Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılıkları ile Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi: Karabağlar Örneği

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:26:43.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6425-6439
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıkları ile sosyal kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın evrenini İzmir ili Karabağlar ilçesinde kamu orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, örneklemini ise evren içinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 237 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Demografik Bilgi Formu ile Şata ve arkadaşları (2016) tarafından uyarlama çalışması yapılan Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Aydın ve Tekinsav Sütcü (2007) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları kullanılmadan önce sorumlu yazarlardan ve veri toplama aşamasında öğrenci velilerinden izin alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bulgulardan hareketle ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılıklarının “kısmen katılıyorum”; sosyal kaygılarının ise “nadiren” düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılıkları ile sosyal kaygıları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin cinsiyet ve kardeşe sahip olma değişkenleri onların akıllı telefon bağımlılık ve sosyal kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturmazken, sınıf düzeyi ve akıllı telefonları ile geçirdikleri süre (günlük) değişkenlerinin anlamlı farklılıklar oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The universe of this study, which aims to examine the relationship between smartphone addiction and social anxiety of high school students, consists of students studying in public secondary education institutions in Karabağlar district of Izmir province, and its sample is 237 students determined by a simple non-selective sampling method from across the universe. Dec. The Demographic Information Form developed by the researchers and the Smartphone Addiction Scale, an adaptation study conducted by Şata et al. (2016) and the Social Anxiety Scale for Adolescents, a validity and reliability study conducted by Aydın and Tekinsav Sütcü (2007), were used as a data collection tool. Permission was obtained from the responsible authors and student parents during the data collection phase before the data collection tools were used. The obtained data were analyzed with the SPSS program. The conclusions reached based on the findings are as follows: it was concluded that the smartphone addictions of the students were at the level of “partially agree”; their social anxieties were at the level of “rarely”. There is a Decently positive relationship between students' smartphone addiction and their social anxiety. While the gender and sibling ownership variables of the students did not create a significant difference in their smartphone addiction and social anxiety levels, the results were reached that the classroom level and the time they spent with their smartphones (daily) created significant differences.

 

Keywords