Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Olma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Karabağlar Örneği

Author:

Year-Number: 2023-110
Number of pages: 6412-6424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitim örgütlerinde bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi öğretmen algılarına göre incelemektir. Araştırma İzmir ili Karabağlar ilçesinde kamu meslek liselerinde görev yapan 228 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerini toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Durnalı ve Limon (2020) tarafından Türkçe uyarlaması gerçekleştirilen Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği ve Çetin ve Baydar (2021) tarafından geliştirilen Öğrenen Örgüt Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS ile analiz edilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi algıları ve öğrenen örgüt algıları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi algıları ile öğrenen örgüt algıları arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi algıları öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve eğitim düzeyi değişkenlerinde istatistiki olarak anlamlı değişiklikler göstermemektedir. Öğretmenlerin öğrenen örgüt algıları ise cinsiyet, mesleki kıdem ve branş değişkenlerinde istatistiki olarak anlamlı değişiklikler göstermezken öğretmenlerin öğrenim durumunun öğrenen örgüt algılarında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar yarattığı ve lisans derecesinde mezuniyete sahip olan öğretmenlerin öğrenen örgüt algılarının lisans üstü mezuniyete sahip öğretmenlere nazaran yüksek olduğu görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the relationship between the tendency of knowledge management in educational organizations and the levels of being a learning organization according to teacher perceptions. Dec. The research was conducted with the participation of 228 teachers working in public vocational high schools in Karabağlar district of Izmir province. In order to collect the data of the research, the Personal Information Form, the Information Management Tendency Scale, which was adapted into Turkish by Durnalı and Limon (2020), and the Learner Organization Scale developed by Çetin and Baydar (2021) were used. The research data were analyzed with SPSS and the following results were reached: Teachers' perceptions of knowledge management tendency and learner organization perceptions are at a high level. There is a statistically significant, positive and high-level Deciency relationship between teachers' perceptions of knowledge management tendency and learner organization perceptions. Teachers' perceptions of information management tendencies do not show statistically significant changes in the variables of gender, professional seniority, branch and educational level of teachers. While teachers' perceptions of the learning organization did not show statistically significant changes in gender, professional seniority and branch variables, it was found that teachers' educational status created statistically significant differences in perceptions of the learning organization, and teachers who graduated with a bachelor's degree had higher perceptions of the learning organization than teachers with a graduate degree.

 

Keywords