Okul Yöneticilerinin Rotasyon Hakkındaki Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:02:42.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6279-6288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitim kurumlarında görev yapmaktayken zorunlu yer değişikliği uygulaması ile görev yerleri değişen okul müdürlerinin bu uygulamaya ilişkin görüşlerini incelemektedir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde yürütülen bu çalışmaya ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 20 okul müdürü katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; Okul müdürlerinin zorunlu yer değişikliği uygulamasını  çoğunlukla olumlu buldukları, zorunlu yer değişikliği uygulaması ile amaçlananın,  kurum dinamiğini değiştirmek, kurumdaki, kör nokraları ortadan kaldırarak, kurumları yeni bakış açısıyla yöneterek, kurumdaki verimi artırmak olduğu, zorunlu yer değişikliği uygulamasının olumlu yönü olarak, kuruma yeni heyecan katacağı, zorunlu yer değişikliği uygulamasının olumsuz yönünün ise, rotasyona uğrayan okul yöneticisi yetersizse okul başarısının gerileyeceği, okul yöneticisinin motivasyonun bozulacağı ve zorunlu yer değişikliği uygulamasının okul müdürlerinin motivasyonunu düşürdüğü, görülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the opinions of school principals who changed their places of duty with the compulsory relocation application while they were working in educational institutions. A total of 20 school principals working in primary, secondary and high schools participated in this study, which was conducted in the qualitative research method and case study design. Easily accessible sampling, one of the purposive sampling methods, was used to determine the participants of the study. Descriptive analysis was used in the analysis of the data.
According to the results of the research; The school principals found the compulsory relocation application mostly positive, the purpose of the compulsory relocation application was to change the dynamic of the institution, to eliminate the blind spots in the institution, to manage the institutions with a new perspective, to increase the efficiency in the institution. It is seen that the negative side of the compulsory relocation practice is that if the rotating school administrator is insufficient, the success of the school will decline, the motivation of the school administrator will deteriorate, and the compulsory relocation practice reduces the motivation of the school principals.Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics