Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:00:55.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6228-6236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ekinliklerine ilişkin tutumlarının incelenmesi ve bazı demografik değişkenler açısından tutumun farklılaşma durumunu incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni 2022-23 öğretim yılında Ordu ili İkizce ilçesinde resmi okullarda görev yapmakta olan öğretmen ve okul yöneticilerinden, örneklemi kolay ulaşılabilir örnekleme metodu ile belirlenen 207 öğretmen ve okul yöneticisinden meydana gelmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Karasolak, Tanrıseven ve Konakman (2013) tarafından geliştirilmiş olan tek boyut ve 26 maddeden oluşan “Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Çalışma sürecinde veri toplama aşaması yüz yüze ve çevrimiçi araçlar kullanılmak sureti ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre öğretmen ve okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim etkinliklerine yönelik olumlu yönde tutuma sahiptirler. Hizmetiçi eğitim etkinliklerine yönelik tutumun görev türü, cinsiyet, medeni durum ve branş değişkenlerine bağlı anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Fakat öğretmenlerin eğitim durumu ve mesleki kıdemlerine bağlı olarak hizmetiçi eğitim etkinliklerine yönelik tutumun istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Eğitim durumu yüksek lisans düzeyinde olan ve mesleki kıdemi daha fazla olan öğretmenlerin hizmetiçi eğitime yönelik daha olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate the attitudes of teachers and school administrators towards in-service training activities and to explore whether these attitudes differ according to certain demographic variables. The sample of the study consisted of 207 teachers and school administrators working in public schools in Ordu province İkizce during the 2022-23 academic year, and the sample was selected using easily accessible sampling method. The data collection tools used in the study were the "Attitude Scale towards In-Service Training Activities" developed by Karasolak, Tanrıseven, and Konakman (2013), which consists of 26 items and a single dimension, and a personal information form prepared by the researcher. The data was collected through face-to-face and online tools. According to the findings of the study, teachers and school administrators had positive attitudes towards in-service training activities. However, the attitudes towards in-service training activities differed significantly according to the education level and professional seniority of the teachers. It was found that teachers with a master's degree and more professional seniority had a more positive attitude towards in-service training activities. On the other hand, no significant difference was found in terms of job type, gender, marital status, and branch variables. Overall, this study provides insights into the attitudes of teachers and school administrators towards in-service training activities and highlights the importance of considering demographic variables when designing and implementing in-service training programs for teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics