Eğitim Kurumlarında İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:00:43.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6167-6186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim kurumlarında iş tatmini ve örgütsel bağlılığın yüksek olması, eğitim hedeflerine ulaşılması bakımından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında iş tatmini ve örgütsel bağlılığın düzeylerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 19 katılımcıdan veriler toplanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre ekonomik koşullar, ödüllendirme mekanizmasının işleyişi, pozitif bir okul iklimi ve değer görme eğitim kurumlarında iş tatmini ve örgütsel bağlılığı etkilemektedir. Öğretmenlerin yaptıkları başarılı işler karşısında takdir edilmesi, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın artmasını beraberinde getirecektir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, eğitim kurumlarında iş tatmini ve örgütsel bağlılığın yüksek olması için adil bir yönetim anlayışına gerek duyulduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar 19 katılımcının verdiği yanıtlarla sınırlıdır.

 

Keywords

Abstract

High job satisfaction and organizational commitment in educational institutions are critical for achieving educational goals. The aim of this study is to determine the factors affecting the levels of job satisfaction and organizational commitment in educational institutions. Within the scope of the study, semi-structured interview method, one of the qualitative research methods, was used. In this context, data were collected from 19 participants. According to the results, economic conditions, the functioning of the rewarding mechanism, a positive school climate and value-seeing affect job satisfaction and organizational commitment in educational institutions. Appreciation of teachers for their successful work will lead to an increase in job satisfaction and organizational commitment. The results obtained in the study show that a fair management approach is needed in order to have high job satisfaction and organizational commitment in educational institutions. These results are limited to the responses of 19 participants.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics