Liselerde Görev Yapan Okul Yöneticilerine Yansıyan Disiplin Sorunları

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 20:00:41.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6159-6166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, liselerde görev yapan okul yöneticilerinin karşılaştıkları disiplin sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve yöneticilerin bu sorunlara yaklaşımlarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında olan çalışmada fenomenoloji modeli kullanılmıştır. Bu bağlamda incelenen probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum düzeyde yansıtacak şekilde Batman ilindekini 10 farklı lisede görev yapan 15 okul yöneticisi ile görüşülmüştür. Görüşmelerden elde edilen veriler MAXQDA 20. Programı kullanılarak içerik analizi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonunda okul yöneticilerinin ağırlıklı olarak akran şiddetinden kaynaklı disiplin sorunları ile karşılaştıkları bunun dışında sigara veya alkol kullanmak ya da bulundurmak, kopya çekmek, öğretmene karşı saygısız davranışlar, okuldan kaçmak, ders akışını bozmak ve kılık kıyafette dağınıklık gibi sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Bunu yanında okul yöneticilerinin yaşanan disiplin sorunlarının ergenlik dönemi özellikleri, akademik başarısızlık, öğrencilere yönelik ilgisiz tutum ve sınıfların kalabalık olması gibi nedenlerden kaynaklandığını belirttikleri ve yaşanan disiplin sorunları karşısından ağırlıklı olarak ceza vermeyi tercih ettikleri bunun yanında dolaylı uyarı öğrenci ile iletişime geçme ve görmezden gelme gibi yaklaşımları benimsedikleri görülmüştür

Keywords

Abstract

This study aims to determine the disciplinary problems faced by school administrators working in high schools, the reasons for these problems, and the views of administrators on their approaches to these problems. The phenomenology model was used in the study, which is within the scope of the qualitative research approach. In this context, 15 school administrators working in 10 different high schools in the province of Batman were interviewed in a way to reflect the diversity of individuals who may be a party to the problem examined at the maximum level. The data obtained from the interviews were analyzed and interpreted with content analysis using the MAXQDA 20. Program.At the end of the study, it was determined that school administrators mainly faced with discipline problems stemming from peer violence, and they also faced problems such as using or having cigarettes or alcohol, cheating, disrespectful behavior towards the teacher, truancy from school, disrupting the course flow, and disorganization in dress. In addition, it was determined that school administrators stated that the disciplinary problems experienced were due to the characteristics of adolescence, academic failure, indifferent attitude towards students and crowded classes. In addition, it has been observed that they prefer to punish mainly in the face of disciplinary problems, and they adopt approaches such as indirect warning, communicating with the student and ignoring them

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics