Sağlık Alanında İnsan Sermayesi Ve İş Performansı: İzmir İlinde Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:55:13.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 5912-5920
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, sağlık alanında çalışanlar kapsamında insan sermayesinin performansa etkilerine yönelik çalışan algılarının belirlenmesidir. Bu çerçevede hazırlanan anket, Kasım 2022– Ocak 2023 tarihleri arasında sağlık sektöründe yer alan 216 bireye (yönetici ve diğer)  yüz yüze ve online olarak uygulanmıştır. Faktör analizleri bulguları sonucunda, insan sermayesi kapsamında “Destek” ve “İş, Kariyer, Performans ve Davranış” faktörleri ve iş performansı kapsamında ise “Süreç,  Altyapı ve Sistem”, “İnsan” ve “Strateji ve Paydaş” faktörleri belirlenmiştir. Katılımcılar beş faktörü de ileri düzeyde önemsemektedirler. Faktörler arasında pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde korelasyonlar belirlenmiştir. Ayrıca yapısal eşitlik modeline göre sağlık sektöründe insan sermayesinin iş peformansına etkisi pozitif yönde ve yüksek seviyededir. Diğer taraftan katılımcıların, sağlık alanında insan sermayesinin iş performansını ağırlıklı olarak çok yüksek ve yüksek seviyede etkilediği ancak uygulamaya göreceli olarak bunun biraz düşük olarak yansıdığı algısına sahip oldukları da belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine employee perceptions regarding the effects of human capital on performance within the scope of healthcare professionals. The questionnaire prepared within this framework was applied to 216 individuals (manager and other) in the health sector between November 2022 and January 2023, face-to-face and online. As a result of the factor analysis findings, “Support” and “Work, Career, Performance and Behavior” factors within the scope of human capital and “Process, Infrastructure and System”, “People” and “Strategy and Stakeholder” factors were determined within the scope of business performance. Participants attach great importance to all five factors. Positive moderate and high correlations were determined between the factors. In addition, according to the structural equation model, the effect of human capital on business performance in the health sector is positive and high. On the other hand, it has also been determined that the participants have the perception that human capital in the field of health affects business performance predominantly at a very high and high level, but this is reflected slightly in practice, relatively low.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics