Ortaokul Müdürlerinin Liderlik Stilinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:59:18.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6124-6132
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ortaokul müdürlerinin liderlik tarzlarına yönelik öğretmen algılarını çeşitli demografik değişkenler üzerinden incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni 2022-23 eğitim öğretim yılında İstanbul Sancaktepe ilçesindeki resmi ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden, çalışmanın örneklemi ise Sancaktepe ilçesinde görev yapan öğretmenler arasından ve kolay erişilebilir örnekleme metodu ile belirlenmiş 207 ortaokul öğretmeninden meydana gelmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Akan, Yıldırım ve Yalçın (2014) tarafından geliştirilmiş olan “Okul Müdürleri Liderlik Stilleri Belirleme Ölçeği (OMLSÖ)” ve katılımcıların bazı demografik bilgilerini toplamak amacı için kullanılan kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Veriler dijital ortamda hazırlanan çevrimiçi veri toplama araçları kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden toplanan verilere göre ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik ve serbest bırakıcı liderlik tarzına sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin liderlik tarzına yönelik algıları mesleki kıdem, yaş, öğrenim durumu ve cinsiyete değişkenlerine bağlı olarak farklılaşma göstermediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine teachers' perceptions of middle school principals' leadership styles based on various demographic variables. The population of the study consists of teachers working at public middle schools in Istanbul Sancaktepe district during the 2022-23 academic year. The sample of the study consists of 207 middle school teachers selected from the population using the easily accessible sampling method. The "School Principals' Leadership Styles Determination Scale (OMLSÖ)" developed by Akan, Yıldırım and Yalçın (2014) was used as the data collection tool in the study, along with a personal information form used to collect some demographic information from the participants. The data was collected using online data collection tools prepared in digital format. According to the data collected from the participating teachers, it was found that middle school principals have a transformational and laissez-faire leadership style. The study revealed that teachers' perceptions of school administrators' leadership styles did not differ based on variables such as professional seniority, age, educational background, and gender.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics