Öğretmenlere Karşı Yapılan Zorbalıklara İlişkin Yönetici Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:58:51.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6083-6093
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlere karşı yapılan zorbalıklara ilişkin yönetici görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğrultusunda “Zorbalık kavramının tanımı nedir?” “Öğretmene karşı zorbalığın nedenleri nelerdir?” ve “Öğretmene karşı zorbalığın üstesinden gelinmesi için neler yapılmalıdır?” sorularına cevap aranmaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde olgu bilim deseni kullanılarak düzenlenmiştir. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemi çerçevesinde tipik durum örneklem tekniği ile seçilmiştir. Bu bağlamda katılımcılar Bayburt ili Merkez ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 10 yöneticiden meydana gelmektedir. Katılımcılara Y1,Y2,Y3….ve Y10 şeklinde kod isimleri verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde dilen veriler betimleyici anlayışla analiz edilmiştir. Buna göre yöneticiler zorbalık kavramını zorlayıcı güç, zarar verme davranışı, dayatma ve rahatsız etme olarak gördüklerini belirtmişler ayrıca zorbalık kavramı yerine baskı ve şiddeti kullandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar zorbalığın nedeni olarak çevre, aile ve sosyal medyanın etkili olduklarını belirtmişlerdir. Araştırmamızda zorbalıkla mücadele farklı temalar altında değerlendirilmiştir. Katılımcılar zorbalığı önlenmesi için öğrencilere ve velilere eğitimler verilmesi, caydırıcı yasalar çıkartılması, öğretmenlere motivasyon arttırıcı hizmet içi eğitimler planlanması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmacılar, öğretmenlere karşı yapılan zorbalığın kabul edilmesi mümkün olmayan bir davranış olup, öğretmenlerin işbaşında daha fazla değer görmeleri gerektiği sonucuna varmışlardır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the managers' views on bullying against teachers in depth. For this purpose, “What is the definition of the concept of bullying?” “What are the reasons for bullying against the teacher?” and “What should be done to overcome bullying against the teacher?” answers to your questions are being sought. This study was organized using case science design within the framework of qualitative research method. The study group was formed within the framework of the purposeful sampling method. The participants were selected by the typical situation sampling method. It consists of 10 managers working in the National Education Directorate of the Central district of Bayburt Province. Participants Y1,Y2,Y3....Code names are given in the form of Y10. Interviews were conducted using semi-structured interview technique. The data obtained were analyzed with descriptive understanding. According to this, managers stated that they see the concept of bullying as coercive force, harming behavior, imposition and disturbing, and also stated that they use pressure and violence instead of the concept of bullying. Managers have stated that the environment, family and social media are effective as the cause of bullying. In our research, the fight against bullying was evaluated under different themes. Participants made suggestions such as providing trainings to students and parents to prevent bullying, passing deterrent laws, planning motivation-enhancing in-service trainings for teachers. The researchers concluded that bullying against teachers is an unacceptable behavior and that teachers should see more value at work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics