Ortaöğretim Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algıları ile Mesleki Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:58:47.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 6056-6068
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde sistemi içerisinde umulan sonuç ve başarı öğretmenlerin mesleki öz yeterlik inançlarının yüksek, mesleki tükenmişlik algı düzeylerinin düşük olmasıyla elde edilebilecektir. Bu bağlamda öğretmenlerin sahip oldukları öz yeterlik inançları ile mesleğe ilişkin tükenmişlik algılarının tespiti ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, eğitimde niteliğin artırılması yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu maksatla araştırmada, ortaöğretim öğretmenlerinin bazı değişkenlere bağlı olarak mesleki öz yeterlik inanç düzeyleri ile mesleki tükenmişlik algılarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yürütülen araştırmada İzmir ili Karabağlar ilçesinde bulunan 23 ortaöğretim kurumunda görevli 1324 ortaöğretim öğretmeni evren, evren içerisinden 303 ortaöğretim öğretini ise örneklem olarak kabul edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özyeterlik İnancı Ölçeği (ÖYİÖ) ve Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği (ÖMTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada, ortaöğretim öğretmenlerinin özyeterlik inanç düzeylerinin çok yüksek düzeyde olduğu ve mesleki kıdem ile branş değişkenine bağlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik algı düzeylerinin düşük düzeyde olduğu ve cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine bağlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada son olarak ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik inanç düzeyleri ile mesleki tükenmişlik algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü çok yüksek düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlara bağlı biçimde de önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The results and success expected within the education system will be achieved by the high levels of professional self-sufficiency and low levels of occupational exhaustion perception of teachers. In this context, it will be an important step in determining the relationship between teachers' self-sufficiency beliefs and occupational exhaustion perceptions and improving qualification in education. The research aims to determine the levels of professional self-sufficiency faith and the perceptions of occupational exhaustion and to examine the relationship between secondary education teachers, depending on some variables. In this research, 1324 secondary education teachers in 23 secondary education institutions in İzmir province of Karabağlar were accepted as examples of the universe and 303 secondary educations from within the universe. The study uses the Scale of Self-Proficiency faith (OYİÖ) and Teacher Professional consumption Scale (ÖMTÖ) as a data collection tool. The study concluded that the levels of self-sufficiency belief of secondary education teachers are very high and differ depending on vocational seniority and branch variability. It has been concluded that the levels of occupational exhaustion perception of secondary education teachers are low and differ depending on gender, education level, vocational seniority and branch variables. The research concluded that secondary education teachers have a very high level of relationship between their professional self-sufficiency belief levels and their professional depletion perception levels, which are statistically significant, negatively oriented. Suggestions have been made based on these results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics