Bazı Demografik Değişkenler Açısından Okul Yöneticilerinin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:59:59.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6021-6035
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı bazı demografik değişkenler açısından okul yöneticilerinin özyeterlik düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma okul yöneticilerinin öz yeterlilik düzeylerinin incelenmesi açısından önemlidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada 113 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre ; Okul müdürlerinin çoğunluğunun okul yöneticilerinin öz yeterlilik algılarının çok yüksek olduğu, Kadın katılımcıların okul müdürlerinin öz yeterlik algıları erkek okul müdürlerine göre daha pozitif olmasına rağmen fark, istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, mesleki kıdem gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı görülmektedir.

 

 

  

Keywords

Abstract

The purpose of this coverage is to examine the self-efficacy dimension of some demographic variables and school evaluations. It is important to examine the self-evaluation measures of research schools. Descriptive survey model was used in the research. Elements that make up the school content of the research room. In the research, 113 school administrators were reached. Questionnaire formula was used in data protection in the research.
According to the research results; It is seen that the school principals have a very high perception of the self-limits of the school administration, that the female-influenced school principals have more positive self-efficacy perceptions than the male school principals, but they do not consume the difference as coercion, and they take the difference between the arithmetic averages of the age groups as consuming the difference between the arithmetic averages of the seniority groups.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics