Okul Yöneticilerinin Öğretmen ve Veli İlişkilerinde Problemlere Yönelik Rollerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:58:16.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6008-6020
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma okul yöneticilerinin öğretmen ve veli ilişkilerinde problemlere yönelik rollerini incelemek ve tespit edilen problemlere karşı çözüm önerileri  sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi yapılırken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Yenimahalle ilçe merkezinde bulunan okullarda görevli yöneticilere uygulanmıştır. Görüşme yapılan kişi sayısı 25 kişidir.
Araştırma, nitel araştırma şeklinde gerçekleştirilmiş olup, durum çalışmasıdır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Yenimahalle ilçe merkezinde devlet okullarında görev yapmakta olan gönüllü 25 görevli okul yöneticileri oluşmaktadır. Araştırma verileri tema analizi, vaka analizi ve betimsel analizle çözümlenmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre; nadiren yaşanılan istisnai durumlar dışında okullarda veliler ile öğretmenler arasındaki iletişimin iyi düzeyde olduğu, velilerle öğretmenler arasında iletişim bozukluğu, çocukların şımartılması gibi nedenlerle sorunlar yaşandığı, etkinlikler düzenlenerek, velilere de görev ve sorumluluklar verilerek işbirliği içerisinde okul- veli ilişkilerinin artırılabileceği, çocuğun başarısında okul- veli ilişkilerinin yüzde yüz oranında etkili olduğu, Öğrenci başarısının sağlanması noktasında yapılacak işbirliği daha kolay yönetilebilirlik sağlayacaktır. Bunun içinde velinin öğrenciye yeterli ilgiyi göstermesi eğitimi için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği ve okul yöneticilerinin velilerle öğretmen arasında yaşanan sorunlarda çözüm olma noktasında rollerini yeterince yerine getiremedikleri  görülmektedir.

 

 

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to examine the roles of school administrators towards the problems in teacher and parent relations and to offer solutions to the identified problems. Qualitative research methods were used in the study. Content analysis technique was used while performing data analysis in the research. The study group of the research was applied to the administrators of the schools in Yenimahalle district center of Ankara province. The number of people interviewed is 25 people.

The research was carried out in the form of qualitative research and is a case study. In the collection of research data, data were collected through semi-structured interview forms developed by the researcher. The study group of the research consists of 25 volunteer school administrators working in public schools in Ankara province Yenimahalle district center. Research data were analyzed by theme analysis, case analysis and descriptive analysis. According to the results of the research; Except for rare exceptional cases, the communication between parents and teachers is at a good level in schools, problems are experienced due to communication problems between parents and teachers, spoiling children, and that school-parent relations can be increased in cooperation by organizing activities and assigning duties and responsibilities to parents. Collaboration at the point of ensuring student success will provide easier manageability. In this context, it is seen that the parents have to fulfill their duties and responsibilities for the education of showing sufficient attention to the student, and that the school administrators cannot adequately fulfill their role in solving the problems between parents and teachers.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics