İnsan, Kırsal Yoksulluk Ve Toprak İlişkisi Bağlamında Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemi Toprak Rejimi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:53:54.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 5880-5886
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı toprak rejimi, bir yandan sahip olduğu hukuki statüyle tarih sahnesinde uzun bir müddet varlığını devam ettirmesini bilirken diğer yandan da oluşumundaki tarihsel birikimiyle hem toprak kullanımı konusunda farklı ve ileri bir durum meydana getirmiş hem de toprağın fiziksel durumu ile ilgili olarak pozitif anlamda ekonomik durum oluşumunu sağlamıştır.

Cumhuriyet dönemi, imparatorluk bakiyesi topraklarda, imparatorluk mirası kurumlarla ve yeniden oluşturulmak istenen kurumsal yapıların zaman zaman beraberliği zaman zaman rekabeti üzerinde kurulmuştur. Bu beraberlik, olumlu sonuçları barındırdığı gibi kontrol edilemeyen durumları da barındırmıştır. Osmanlı Devleti’nden devralınan sosyal yapının başlangıçtaki en önemli unsuru; tarım, toprak ve zirai faaliyettir. Dönemin konjonktürel tablosunun en fazla öne çıkan yanı, yerleşimin şehirlerden çok köylerde olması ve ekonomik yapının tarıma dayanıyor olmasıdır.  

Bu çalışmada, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi toprak rejiminin karşılaştırılması yapılmıştır. Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi toprak rejiminin karşılaştırılmasında kısıtlılık ve sorun; karşılaştırmanın Osmanlı döneminin son dönemiyle ve Cumhuriyet döneminin ilk yaklaşık 100 yılı ile sınırlı olmasıdır. Toprak rejimi ile ilgili olarak, Osmanlı son dönemine göre Cumhuriyet döneminin hareketliliği daha fazladır.

Karşılaştırmada genel değerlendirmeden ziyade öne çıkan ve esasla ilgil olan konular üzerinde durulmuştur. 

 

 

Keywords

Abstract

The Ottoman land regime, on the one hand, knew its existence on the stage of history for a long time with its legal status, on the other hand, with its historical background in its formation, it created a different and advanced situation in terms of land use and created a positive economic situation in relation to the physical condition of the land. .

In the Republic period, the empire's remnant lands, from time to time, were based on competition from time to time with the institutions of the empire and the institutional structures to be rebuilt. This togetherness has not only positive results but also uncontrollable situations. The most important element of the social structure taken over from the Ottoman Empire; agriculture is land and agricultural activity. The most prominent aspect of the conjunctural picture of the period is that the settlement was in villages rather than cities and the economic structure was based on agriculture.

In this study, the comparison of the Ottoman period and the Republic period land regime has been made. Limitation and problem in comparing Ottoman and Republic land regimes; the comparison is limited to the last period of the Ottoman period and the first approximately 100 years of the Republic period. Regarding the Torak regime, the dynamism of the Republic period is more than the last period of the Ottoman Empire.

In the comparison, the issues that are prominent and relevant to the merits rather than the general evaluation were emphasized.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics