Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Liderliği Düzeyleri: Ünye Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 08:56:18.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 5539-5544
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşanan sosyal ve toplumsal değişimler neticesinde öğretmenler sınıfta bilgi aktaran pozisyonundan sınıftaki eğitim lideri pozisyonuna doğru geçiş yaşamıştır. Sınıf öğretmenlerinin sınıf liderlik düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma ankete dayalı betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ordu ili Ünye ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında görevli sınıf öğretmenleri oluştururken örneklemi ise evrenden kolay ulaşılabilir yöntemle belirlenmiş 185 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Örnekleme “Öğretmen Sınıf Liderliği Ölçeği” uygulanarak elde edilen verilere SPSS programı ile parametrik testler uygulanmış ve araştırma bulguları elde edilmiştir. Bu bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin sınıf liderlik düzeyinin “yüksek” olduğu, bu dizeyin cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenci sayısı ve sınıfta kaynaştırma öğrencisi olma değişkenlerine göre farklılaşmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

As a result of the social and societal changes experienced, teachers have experienced a transition from the position of transmitting information in the classroom to the position of educational leader in the classroom. This research, which was conducted in order to determine the classroom leadership levels of classroom teachers, was conducted in a questionnaire-based descriptive screening model. The universe of the research was composed of classroom teachers working in the 2022-2023 academic year in Ünye district of Ordu province, while the sample was composed of 185 classroom teachers determined by an easily accessible method from the universe. Sampling Parametric tests were applied to the data obtained by applying the ”Teacher Classroom Leadership Scale" with the SPSS program and research findings were obtained. According to these findings, it has been concluded that the classroom leadership level of classroom teachers is “high” and that this line does not differ according to the variables of gender, professional seniority, number of students and being an inclusion student in the classroom. According to the results of the research, various suggestions have been made to researchers and practitioners.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics