Hastane İşletmelerinde Motivasyonun Hemşirelerin Performansına Çoğaltan Etkileri ve Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:23:16.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 6329-6341
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sağlık hizmetleri değişen ve gelişen teknoloji ile profesyonel anlamda hizmet sunumunu geliştirmektedir. Sağlık kurumlarının yapısal ve organizasyonel anlamda karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahip olması kurum çalışanlarının da aynı şekilde birbirinden farklı birçok beceri ve yeteneklerini bir arada toplamaktadır.  Sağlık hizmetlerinin ötelenemez oluşu ve hayati risk taşıyan müdahaleleri gerektirmesi çalışanların performansını etkilemektedir.

Kurumsal başarının elde edilmesi ancak çalışanların kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda motive olmaları ile mümkündür. Sağlık kurumlarındaki başarı ve  performans, sağlık çalışanlarının motivasyonuna bağlıdır. Motive olmayan çalışanın performans düzeyi kurumsal beklentiyi karşılayamamaktadır.

Bu çalışmamızda  sağlık kurumlarındaki en büyük işgücünü oluşturan hemşirelerin işe tutumları, iş performans ve verimliliklerinin motivasyon odağında ne yönde etkilendiğini saptayabilmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Today, health services improve the provision of services in a professional sense with the changing and developing technology. Thef act tha thealth institutions have a complex and multifacetedstructure in terms of structure and organizationbringstogethermanydifferentskills and abilities of the employees of the institution. Thenon-transferability of health services and thenecessity of life-threatening interventions affect the performance of employees.

Achieving corporate success is only possible ifemployees are motivated in line with the goals and objectives of the institution. Success and performance in health institutions depend on the motivation of healthworkers. The performance level of the unmotivated employee cannot meet the institutiona lexpectations.

In this respect, ourstudywascarriedout as a descriptive study in ordertodetermine how theattitudes, job performance and productivity of nurses, who constitute the larges tworkforce in health institutions, are affected in the focus of motivation.

 

Keywords