Z Kuşağında Sosyal Medyanın Karar Verme Davranışları Üzerine Etkisi ve Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 01:54:50.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 5496-5508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuşakların sahip oldukları farklılıklar, içinde bulundukları sosyal ortamları da değiştirmektedir. Günümüzde Z kuşağı da sosyal hayatı şekillendiren kuşakların başında yer almaktadır. Bu nedenle onların davranış ve düşünce şekilleri ile alışkanlıklarını anlamak üretimden tüketime, pazarlama stratejilerinden liderliğe, siyasete kadar sosyal hayatın her alanında fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan değişen dünyada Z kuşağını anlamak gelecek kuşaklara yönelik öngörülerde bulunmak açısından da önemlidir. Günümüzün en önemli kavramlarından olan teknolojik gelişmelerin içerisine doğan Z kuşağı, teknolojinin, internetin ve özellikle de sosyal medyanın günümüzdeki en önemli kullanıcıları haline gelmektedir. Bu çalışmanın da temel amacı, Türkiye’de Z kuşağında yer alan bireylerin sosyal medya tutumlarının, karar verme davranışlarını ne derece etkilediğini belirleyebilmek ve bu etkide kişilik özeliklerinin aracı rolünü araştırarak Z kuşağının davranışlarına yönelik çalışmalara katkıda bulunabilmektir. Bu amaç kapsamında literatürde yer alan çalışmalar incelenerek kuşaklar, sosyal medya ve kişilik özellikleri ile ilgili kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmaya yönelik verilerin toplanmasında ise online anket yöntemi kullanılmıştır. Örneklem olarak 18 yaşından büyük 617 Z kuşağı birey seçilmiştir. Yapılan çalışmadan elde edilen veriler ile doğrusal hiyerarşik regresyon analizi yapılmış ve analiz sonucunda Z kuşağının karar verme davranışları üzerinde sosyal medyanın etkisinin olduğu ve bu ilişkide kişilik özelliklerinin aracı rolü bulunduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The differences between generations also change the social environments in which they live. Today, generation Z is also at the forefront of the generations that shape social life. For this reason, it is thought that understanding their behaviors, ways of thinking, and habits will be beneficial in all areas of social life, from production to consumption, from marketing strategies to leadership and politics. On the other hand, understanding generation Z in the changing world is also important in terms of making predictions for future generations. Generation Z, born into technological developments, which is one of the most important concepts of today, is becoming the most important users of technology, the internet, and especially social media today. The main purpose of this study is to determine how the social media attitudes of individuals in the Z generation in Turkey affect their decision-making behaviors and to contribute to studies on the behavior of the Z generation by investigating the mediating role of personality traits. In this context, as a result of the study conducted with 617 participants from generation Z over the age of 18, it was seen that social media has an effect on the decision-making behaviors of the Z generation, and personality plays a mediating role in this relationship.

Keywords