Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Motivasyon ile İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalarda Elde Edilen Sonuçların İçerik Analizi

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 09:03:39.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5457-5474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alan yazında motivasyon, öğretmen ve okul yöneticilerin işlerini en iyi bir şekilde yerine getirme konusunda sık sık kullanılan bir olgu olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda motivasyonun çeşitli faktörler açısından öğretmen ve yöneticiler üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ve işi en verimli bir şekilde yapılmasına destek olduğu ortaya konmuştur. Nitel çalışmaların içerik analizi ve tarama deseni kullanılarak, alanda yapılmış çalışmaların sonuçlarının bütünsel bir şekilde kodlanarak ve kodlardan temalar oluşturarak yeniden yazılması ve bütünleştirilmesin amaçlandı. Bu nedenle öğretmen ve yönetici motivasyonu ile ilgili 52 bilimsel araştırmanın sonuçları incelendi. Sonuçlardan 67 kod ve bu kodlardan 3 tema oluşturuldu.  Kod ve temalardan yola çıkılarak incelen sonuçlar bütünleştirilip birleştirilerek yeniden yazıldı.  Araştırma verilerinin analizinde MAXQDA 20 nitel araştırma veri analiz programı kullanıldı. Araştırmanın yasa koyuculara eğitim ve yönetim faaliyetlerinde kullanılan motivasyon unsurlarına kolay bir şekilde ulaşması ve araştırmacılara yeni bir araştırma alanı yaratması umulmaktadır.

Keywords

Abstract

In the literature, motivation is seen as a phenomenon frequently used by teachers and school administrators to perform their jobs in the best way. Studies have shown that motivation has positive effects on teachers and administrators in terms of various factors and supports the most efficient way of doing the job. It was aimed to rewrite and integrate the results of the studies conducted in the field by using the content analysis and scanning design of the qualitative studies in a holistic way and creating themes from the codes. For this reason, the results of 52 scientific studies on teacher and administrator motivation were examined. From the results, 67 codes and 3 themes were created from these codes. Based on the codes and themes, the results were rewritten by integrating and combining them. MAXQDA 20 qualitative research data analysis program was used in the analysis of the research data. It is hoped that the research will easily reach the motivation elements used in education and management activities for the legislators and will create a new research area for the researchers.

Keywords