Türk Bayraklı Gemi Sahibi Firmalar ve Yabancı Bayraklı Gemi Sahibi Olan Türk Firmalarının Tayfa Sınıfı Gemiinsanı Seçimi

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:52:54.0
Language : Türkçe
Konu : Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Number of pages: 5859-5871
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada ticaretin büyük bir kısmı deniz yoluyla yapılmaktadır. Denizyolu ticareti hızla gelişmekte ve büyümektedir. Bu büyümeye paralel olarak denizcilik sektörü de büyümekte ve genişlemektedir. Denizcilik sektörünün büyümesi beraberinde gemiinsanı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sektörde başlıca faktörün personel ve gemi olduğu bilinmektedir. Denizlerde gemiinsanlarının, malların ve geminin güvenliği oldukça önemlidir. Bu sebeple gemilerde çalışacak kaptan, zabit, mühendis ve tayfaların nitelikli eğitimli seçilmesi gerekmektedir. Nitelikli eğitimi sağlamak amacıyla zorunlu sertifikasyon eğitimleri oluşturulmuştur. Nitelikli eğitimler Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı liselerde, Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK)’na bağlı üniversitelerde ya da özel kurslarda verilmektedir. Alınan eğitimlerin yanı sıra işe alınacak olan personelin psikolojik ve fizyolojik sağlığının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle en iyi personelin seçimi en önemli adımdır.

Çalışmadaki kriterlerin ve alternatiflerin seçimi için kesin ve net değerleri kullanmak güçtür bu sebeple dilsel terimlerle ifade etmek mantıklıdır. Bu çalışma gemilerde tayfa olarak çalışacak kişilerin seçiminin doğru ve etkili bir şekilde yapılabilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda uzman görüşleri alınarak dört alternatif ve yedi kriter belirlenmiş ve elektronik ortamda anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarında kriterler Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) metodu ile, alternatifler Sezgisel Bulanık TOPSIS (IF-TOPSIS) metodu ile sıralanmıştır. Sıralamalar sonucunda en iyi alternatif denizcilik lisesi mezunu tayfa, en önemli kriter ise gemiinsanının sağlık durumu (psikolojik ve fizyolojik) olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Most of the world trade is done by seaway. Maritime trade is developing and growing rapidly. The maritime industry is also growing and expanding parallel to this growth. The growth of the maritime industry has brought along with need for seaman. It is known that the main factor in this sector is crew and ships. The safety of crew, cargo and the ship are very important at seas. For this reason, it is necessary to select qualified trained Captains, Watch Keeping Officers, Watch Keeping Engineers, and other crews to work on the ships. Mandatory certification trainings have been established in order to provide qualified education. Qualified education is given in High Schools affiliated to MEB, Universities affiliated to YOK or in private courses. In addition to these trainings the psychological and physiological health of the crew to be recruited should also be considered. Therefore, the selection of the best personnel is the most important step.

It is difficult to use exact and clear values for the selection of criteria and alternatives in the study, so it is logical to express it in linguistic terms. This study aims to make the selection of people who will work as crew on ships correctly and effectively. In this context, four alternatives and seven criteria were determined by taking expert opinions and a questionnaire was conducted in the electronic environment. In the survey, the criteria of results were listed by the BAHP method, and the alternatives were listed by the IF-TOPSIS method. As a result, the best alternative is a maritime high school graduate crew, and the most important criterion was the health status of the crew’s (psychological and physiological) was determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics