İlkokul Öğretmenlerinin Özyeterlik İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:56:23.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5167-5177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öz yeterlilik düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma öğretmenlerin öz yeterlilik düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından önemlidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada 67 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Özyeterlilik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki Pearson Korelasyon testi ile incelenmiştir. Buna göre %95 güven seviyesinde anlamlı ilişki yokken, %90 güven seviyesinde anlamlı ilişki vardır. Buna göre özyeterlilik ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ilişki mevcuttur.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between teachers' self-efficacy levels and organizational commitment levels. The research is important in terms of examining the relationship between teachers' self-efficacy levels and organizational commitment levels. A descriptive survey model was used in the research. The universe of the research consists of school administrators. In the study, 67 school administrators were reached. A questionnaire form was used to collect data in the study. The relationship between self-efficacy and organizational commitment was examined with the Pearson Correlation test. Accordingly, while there is no significant relationship at the 95% confidence level, there is a significant relationship at the 90% confidence level. Accordingly, there is a positive relationship between self-efficacy and organizational commitment.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics