Narsisizmin Kırılganlık Düzeyi ile Sosyal Anksiyete ve Yalnızlık Düzeyi İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:51:20.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 4903-4913
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, yetişkin bireylerde kırılgan narsisizm ile sosyal anksiyete ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelenmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada narsisizmin kırılgan boyutu, sosyal anksiyete ve yalnızlık düzeylerinin cinsiyet değişkeni, romantik ilişki değişkeni, yaş değişkeni ve gelir durumu değişkeni ile  olan ilişkisi de incelenmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, 18 ile 60 yaş aralığındaki 216 kadın, 102 erkek toplam 318 yetişkin birey oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil olan bireylere veri toplama amacıyla ‘’Sosyo-demografik Bilgi Formu’’, ‘’Kırılgan Narsisizm Ölçeği’’, ‘’Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği’’ ve ‘’SELSA-S Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği’’ uygulanmıştır. Uygulanan ölçeklerin analizi SPSS 26 programında gerçekleştirilmiş, araştırmada, çoklu doğrusal regresyon analizi, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında kırılgan narsisizm, sosyal anksiyete ve yalnızlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, sosyal anksiyete ve yalnızlığın kırılgan narsizimi bir bütün olarak yordadığı bulunmuştur. Bunun yanı sıra cinsiyet değişkeninin kırılgan narsisizm, sosyal anksiyete ve yalnızlık düzeyiyle arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, yaş değişkeninin sosyal anksiyete ve kırılgan narsisizmle arasında anlamlı bir fark olmadığı fakat yalnızlık ile anlamlı olarak farklılık gösterdiği, ilişkisi olmayan bireylerin ilişkisi olan bireylere oranla daha yüksek yalnızlık puanına sahip olduğu,  düşük gelir durumuna sahip olan bireylerin orta düzey gelir durumuna sahip olan bireylerden daha yüksek yalnızlık puanlarına sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucu, literatür eşliğinde ortaya koyulmuştur.

 

Keywords

Abstract

This study aims to examine the relationship between vulnerable narcissism and social anxiety and loneliness levels in adult individuals.. The relationship between the fragile dimension of narcissism, social anxiety and loneliness levels with gender variable, romantic relationship variable, age variable and income status variable was also examined in the research. This research is made of 216 women and 102 men, totally 318 adults aged between 18 and 60. "Socio-demographic Information Form", "Fragile Narcissism Scale", "Liebowitz Social Anxiety Scale" and "SELSA-S Social and Emotional Loneliness Scale" were has been applied on the purpose of collecting data from the invidiuals who were included in the research. The analysis of the scales was carried out in the SPSS 26 program and multiple linear regression analysis, unpaired t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the research. In the findings of the research, it was found that there was a positive and significant relationship between fragile narcissism, social anxiety and loneliness, and social anxiety and loneliness predicted fragile narcissism as a whole. Besides it was found that there was no significant difference between the gender variable and the level of fragile narcissism, social anxiety and loneliness, that there was no significant difference between the age variable and social anxiety and fragile narcissism but significantly shows difference with loneliness, that individuals who are not in a relationship have a higher loneliness score than those who are in a relationship, that the low-income individuals have higher loneliness scores than middle-income individuals. The result of the study was presented to the accompaniment of literature.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics