Çocuğun Sanatsal Gelişimi ve Benlik Algısı

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:12:05.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 4406-4415
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın gelişim sürecine bakıldığında yaşam döngüsünün biyolojik, toplumsal ve psikolojik etkenlerle belirlendiğini söyleyebiliriz. Gelişim, biyolojik ve çevresel olmak üzere iki çeşit etki altındadır. Kalıtım ve çevre arasında da karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Çevresel faktörler gelişim sürecini hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. Fakat bu sürecin sıralaması her ne olursa olsun değişmez. Örneğin, çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi çevre ile olan ilişkilerine göre şekillenmektedir. Çevresel etmenlerin başında öncelikle aile gelmektedir. Ailenin, çocuğu tanıyarak onu yeteneklerine, ilgisine, bireysel gelişim özelliklerine göre yönlendirmesi oldukça önemlidir. Çünkü doğru bir şekilde yönlendirilen çocukların geleceklerini bu temel unsurlar oluşturacaktır. Her çocuk kendisine özgü yetenekler ile dünyaya gelmiştir. Bazı çocuklar için sanatsal yetenekler bunların başında gelmektedir. Çocukların sanatsal gelişimi onların bedensel, duygusal, sosyal ve düşünsel yetenekleriyle doğru orantılıdır. Ayrıca tüm bu özellikler çocuğun yetişkinlik döneminde kendisine ilişkin algılama ve değerlendirmelerinden oluşan benlik kavramına da katkı sağlamaktadır. Genel anlamda, kişinin tavır / davranışlarını ve çevresini algılayış biçimini ifade etmektedir. Kişinin kendisine ilişkin farkındalığını en net şekilde gözlemleyebileceği kavram ise “benlik algısı” olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan bireylerin sanat alanında kendilerine ilişkin algılamalardan oluşan sanatsal benlik ise çocuğun sanatsal gelişimi açısından oldukça önemlidir. Sanat, çocuğun kendini ifade edebileceği en önemli alanlardan birisidir. Çocuk, çeşitli imgeler, sesler, performanalar veya resim yoluyla benliğini görünür bir hale getirebilmektedir. Bu araştırma ile çocuğun sanatsal gelişimi ve benlik ilişkisi arasındaki ilişki ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

When we look at the human development process, we can say that the life cycle is determined by biological, social and psychological factors. Development is under two kinds of influence, biological and environmental. There is also a mutual interaction between heredity and the environment Decently. Environmental factors can accelerate or slow down the development process. But the sequence of this process does not change, no matter what. For example, the physical, cognitive, social and emotional development of children is shaped according to their relationship with the environment. At the beginning of environmental factors, family comes first. It is very important for the family to get to know the child and guide him according to his abilities, interests, individual development characteristics. Because these basic elements will form the future of children who are guided correctly. Every child is born with unique abilities. For some children, artistic abilities are at the forefront of these. The artistic development of children is directly proportional to their physical, emotional, social and intellectual abilities. In addition, all these characteristics also contribute to the child's self-concept, which consists of perceptions and evaluations of himself during adulthood. In general, it refers to the attitude / behavior of a person and the way he perceives his environment. The concept in which a person can observe his awareness of himself in the clearest way is defined as “self-perception”. On the other hand, the artistic self, which consists of individuals' perceptions of themselves in the field of art, is very important for the artistic development of the child. Art is one of the most important areas in which a child can express himself. The child is able to make his/her self visible through various images, sounds, performances or pictures. With this research, the relationship between the artistic development of the child and the relationship of the self has been tried to be Deciphered in detail.

Keywords


 • 1. Arıcak, T.O. (1999). “Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi”. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • 2. Artut, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuram ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • 3. Bee, H., ve Boyd, D. (2004). The Developing Child (10th Edition). Boston: Pearson.

 • 4. Berger, K. (2005). The Developing Person Through The Life Span (6th Edition). New York: Worth Publishers.

 • 5. Berk, L. E. (2007). Development Through The Life Span (4th Edition). Boston: Pearson:International Edition

 • 6. Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.

 • 7. Büyükkarabacak, O. (2008). “Çocuk Resimlerinde İmgelerin Yeri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 • 8. Cadwell, L. B. (2003). Bringing Learning to Life. New York: Teachers College, Colombia University.

 • 9. Cevher, F.N. ve Buluş, M. (2007). “Benlik Kavramı ve Benlik Saygısı: Önemi ve Geliştirilmesi”, Akademik Dizayn, 2 (1): 52-64.

 • 10. Coşkun, M., ve Kayserili, M. E. (2018). Görsel sanatlar öğretmenlerinin sanat benlik kavram düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Studies in Educational Research and Development, 2 (2), 115-143.

 • 11. Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • 12. Cüceloğlu, D. (2008). İnsan ve Davranış: Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitapevi, İstanbul.

 • 13. Çağlak-Sarı, S. ve Yaman, Ç. (2019). Fiziksel ve Motor Becerilerin Oyun Yoluyla Desteklenmesi. Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun içinde. (Editör: Hülya Gülay Ogelman). Eğiten Kitap, Ankara.

 • 14. Demoulin, D.F. (1999). “A personalized development of self concept for beginning readers”, Journal of Education, 20 (1): 14.

 • 15. Duran, O, N. ve Tezer, E. (2005). “Sanat Benlik Kavramı Ölçeği ’nin Geçerliği ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(23): 47-55.

 • 16. Edwards, L.C. ve Nabors, M.L.(1993). “The Creative Art Process: What It is and What It is not. Young Children”, 48 (3): 77-81.

 • 17. Eliason, C. ve Jenkins, L. (1994). “A Practical Guide to Early Childhood curriculum. Merril, an imprint of Macmillan college Publishing Company”, U.S.A: 289- 294.

 • 18. Eliason, C. ve Jenkıns, L. (2003). A Practical Guide to Early Childhood Curriculum. Seventh Edition, New Jersey: Merrill Prentice Hall.

 • 19. Gençtan, E. (1998). Psikanaliz ve sonrası. 9. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • 20. Harter, S. (2012). Self Perception Profile for Adolescents: Manual and questionnaires (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.

 • 21. Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2019). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikolojide Kuram ve Uygulamalar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 • 22. Kellogg, R. (1955). What children scribble and why. San Francisco, CA: Author.

 • 23. Kellogg, R. (1969). Analyzing children’s art. Palo ALTO, CA: Mayfield.

 • 24. Kınağ, M. (2017). “George Herbert Mead’in Sosyal Ahlak Anlayışı”, Dini Araştırmalar 20 (51): 87-116.

 • 25. Küçük, D.P. (2011). “Müzik Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Çocuklarda Benlik Saygısı ve Müzik Yeteneğine Yönelik Öz yeterlilik Algısının İncelenmesi”, İlköğretim online. 10 (2): 512-522.

 • 26. Malchiodi, C. A. (1998). Çocukların Resimlerini Anlamak, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

 • 27. Machover, K. (1949). American lectures in psychology: Vol. 25. Personality projection in the drawing of the human figure: A method of personality investigation. Springfield, IL, US: Charles C Thomas Publisher. http://dx.doi.org/10.1037/11147-000.

 • 28. Malchiodi, C. A. (1998). Çocukların Resimlerini Anlamak, İstanbul, Epsilon Yayıncılık.

 • 29. Oğuz-Duran, N. ve Tezer, E. (2005). Sanat Benlik Kavramı Ölçeği ’nin Geçerliği ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(23), 47-55.

 • 30. Özmenteş, G. (2005). “Dalcroze Eurhythmıcs Öğretiminin Müziksel Beceriler, Müzik Dersine İlişkin Tutumlar ve Müzik Yeteneğine İlişkin Özgüven Üzerindeki Etkileri”, Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • 31. Pınarcık, Ö. (2018). Arnold Lucius Gessel ve olgunlaşma kuramı. Gelişim Kuramları içinde (Editör: Özcan Doğan). 12-37. Hedef Yayıncılık ve Mühendislik: Ankara.

 • 32. Santrock, J. W. (2021). Child Development. Fourteenth. Edition. McGrawhill Education: (Çeviri Editörü: Ayşen Güre). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.

 • 33. Samurçay, N. (2006). Çocuk ve Resim. Artist, 6: 22-27.

 • 34. Senemoğlu, N. (2013). “Gelişim, öğrenme ve öğretim”, Yargı Yayınevi , Ankara.

 • 35. Smith, P. K., Cowie, H. ve Blades, M. (2003). Understanding Children’s Development (4th Edition). USA: Blackwell Publishing.

                                                                                                    
 • Article Statistics