Öğrencilerin Okula Devamsızlık Nedenlerinin İncelenmesi: Bakırköy İlçesi Örneği

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5205-5215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin farklı değişkenlere (cinsiyet, okul kademesi, özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı) göre belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul Bakırköy ilçesi genelinde eğitimine devam eden 875 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Devamsızlık Nedenleri Anketi kullanılmıştır. Araştırmadaki analiz sonuçları, okul ve yönetim, öğretmen, çevre, akademik kaygı, kişisel ve arkadaş çevresi nedenler alt boyutlarının cinsiyete göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Ayrıca okul kademesi ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısına göre öğrencilerin devamsızlık nedenlerinde farklılıklar görülmüştür. Öğrencilerin anket maddelerine verdiği yanıtlar dikkate alınarak gerçekleştirilen korelasyon analizlerinin bazılarında da orta düzeyde pozitif ya da negatif ilişkiler bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the reasons for absenteeism of students according to different variables (gender, school level, number of days of absenteeism without excuse). The sample of the research consists of 875 students who continue their education in Istanbul Bakırköy district. The Reasons for Absenteeism Questionnaire was used within the scope of the research. The results of the analysis in the research revealed that the sub-dimensions of school and administration, teacher, environment, academic anxiety, personal reasons and friend circle differ according to gender. In addition, there were differences in the reasons for absenteeism of the students according to the school level and the number of days of absenteeism without excuse. In some of the correlation analyzes carried out considering the answers given by the students to the questionnaire items, moderate positive or negative relationships were found.

Keywords