Covid-19 Virüsüne İlişkin Metaforik Algılar: Üç Kuşak Bir Kavram

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:46:59.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 4791-4799
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üç kuşağa göre (çocuk, ebeveyn, kök ata) Covid-19 virüsüne ilişkin algılarını metaforlar yoluyla ortaya koymaktır. Araştırma Batman ilinde geniş aile dinamiğinde yaşayan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan toplamda 20 aile ile gerçekleştirilmiştir. Ancak çalışma sonunda aile üyelerinden herhangi birinin (çocuk, ebeveyn, kök ata) metaforla gerekçesi arasında tutarlı ilişkilendirme yapamadığı için 4 aile değerlendirmeye alınmamıştır. Geniş aile üyelerine Covid-19 virüsüne ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amacıyla, “Covid-19 ………….. a/e benzer, Çünkü……………” biçiminde eksik bırakılmış bir cümlenin yer aldığı form kullanılmıştır. Bu sayede üç kuşağın Covid-19 virüsüne ilişkin algılarını; hangi metaforlarla ortaya koyacaklarını belirlemeye, hem de metaforların ortak özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Covid-19 virüsüne ilişkin metaforlar kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler çocukların için; “Kayıp Verme”, “Başka Hastalıklara Benzeme”, “Olumsuz Duygular Uyandırma”, “Yaşam Düzenini Bozma”, “Güvenli Alan”, “Tabiat Olayları” ve “Özellikler Açından Benzer Olmaz” dır. Ebeveynler için “Kayıp Verme”, “Başka Hastalıklara Benzeme”, “Olumsuz Duygular Uyandırma” ve “Tabiat Olayları” iken kök ata için “Zarar Verici Olma” “Kayıp Verme”, “Hayvanlara Benzeme”, “İşlevselliği” ve “Başka Hastalıklara Benzeme” şeklinde oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak kuşaklar fark etmeksizin Covid-19 virüsüne ilişkin genel bakış açısının olumsuz olduğu ifade edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the perceptions of the Covid-19 virus according to three generations (child, parent, root ancestor) through metaphors. The research was carried out with a total of 20 families living in the extended family dynamic in Batman province and volunteering to participate in the study. However, at the end of the study, 4 families were not included in the evaluation, since any of the family members (child, parent, root ancestry) could not make a consistent association between the metaphor and its justification. In order to determine the metaphorical perceptions of extended family members regarding the Covid-19 virus, a form with an incomplete sentence such as “Covid-19 is similar to ………….. a/e, Because ……………” was used. In this way, the perceptions of three generations regarding the Covid-19 virus; It has been tried to determine with which metaphors they will reveal, as well as to reveal the common features of metaphors. In the evaluation of the data obtained, content analysis method was used in accordance with the qualitative research design. Metaphors related to the Covid-19 virus are divided into categories. These categories are for children; They are "Loss-making", "Resembling Other Diseases", "Arousing Negative Emotions", "Disrupting Life Order", "Safe Space", "Natural Events" and "Unique in Characteristics". While “Loss”, “Resembling Other Diseases”, “Arousing Negative Emotions” and “Natural Phenomena” for parents, “Harmlessness”, “Lossness”, “Animal Resemblance”, “Functionality” and “Resemblance to Other Diseases” are for root ancestry” was formed. Accordingly, it has been stated that the general viewpoint on the Covid-19 virus, regardless of generations, is negative.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics