Farklı Eğitim Düzeylerindeki Öğrencilerin Güvenlik Kültürü Bilincinin Ölçülmesi Üzerine Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:11:46.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 4394-4399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma ülkemizde farklı eğitim kademelerinde eğitim öğretim süreçlerine devam eden öğrencilerin güvenlik kültürü bilinçlerinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın motivasyonu farklı eğitim kademelerinde bulunan öğrencilerin güvenlik algısını ve güvenlik bilincini ortaya çıkararak farkındalık yaratmaktır. Çalışmada öğrencilerin farklı eğitim düzeylerinde olması, cinsiyet etkisi ve ailesinde veya yakınlarında iş kazası geçirme durumlarının güvenlik kültürü bilinci üzerine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evreni araştırma konusu nedeniyle öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 125 ilkokul, 165 ortaokul, 232 lise, 139 üniversite öğrencisi olmak üzere İstanbul’da eğitim gören toplam 661 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılara yapılandırılmış onam formları ile 23 soru sorulmuştur. Onam formlarının cevaplanması tüm katılımcılar için yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi SPSS-25 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre cinsiyet ve aile veya yakın çevrede iş kazası geçiren olup olmaması ile güvenlik kültürü bilinci arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırma sorularından biri olan cinsiyet ile güvenlik kültürü bilinci arası ilişki gözlendiğinde cinsiyet farklılığının güvenlik kültürü bilinci ile ilişkili olduğu ve kız öğrencilerde güvenlik bilincinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer sorusu olan aile veya yakın çevrede iş kazası geçiren olup olmaması ile güvenlik kültürü bilinci arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuş, iş kazası tecrübesi olan katılımcıların güvenlik bilinci noktasında hassasiyetlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The presented paper was carried out in order to measure the safety culture awareness of students who continue their education processes at different education levels in our country. The motivation of the study is to raise awareness by revealing the security perception and security awareness of students at different education levels. In the study, it was tried to determine the effect of the students' different education levels, the effect of gender and the work accident in their family or relatives on the awareness of safety culture. The universe of the study consists of students due to the research subject. The sample of the study consists of a total of 661 students studying in Istanbul, including 125 primary school, 165 secondary school, 232 high school, and 139 university students. Participants were asked 23 questions with structured consent forms. The consent forms were answered face-to-face for all participants. Analysis of the data was carried out using SPSS-25. According to the findings obtained in the study, a significant relationship was found between gender and whether there was a work accident in the family or close environment, and awareness of safety culture. When the relationship between gender and safety culture awareness, which is one of the research questions, was observed, it was concluded that gender difference was related to safety culture awareness and safety awareness was higher in female students. Another question of the research, whether there is a work accident in the family or in the immediate environment, was found to be significantly correlated with the awareness of safety culture, and it was determined that the participants with work accident experience were more sensitive to safety awareness.

Keywords


 • 1. (2006) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, T.C. Resmî Gazete.

 • 2. Gerek, H. N. (2008). İş Sağlığı ve İş Güvenliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.

 • 3. Güler, M.; Derin, K.H.& Şahin, L. (2022). “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ İLİŞKİSİ”. İş ve Hayat, 311-348.

 • 4. Demı̇r, M. (2019). “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Üzerine Bir İnceleme”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2019(3):2015-2030.

 • 5. Hoşten, G. (2021). “Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Algılarının Değerlendirmesi Fırat Üniversitesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

 • 6. (2012) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, T.C. Resmî Gazete.

 • 7. Karakurt, F. (2019). “Farklı Eğitim Düzeylerindeki Bireylerde Güvenlik Kültürü Bilinci Farklılıkları”, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • 8. Olcay, Z.F., (2021). “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği; Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması”, Avrupa Bilim ve Teknoloji dergisi, 23: 678-685.

 • 9. Öz, F. (2019). “Ortaokullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme Diyarbakır Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

 • 10. Şahmaran, T.; Kar, H., & Arısal, İ. (2019). “İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programında Verilen Eğitim ve Öğretimin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Üzerine Etkisi”. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi.

                                                                                                    
 • Article Statistics