Öğretmenlerin Ödül Sistemine İlişkin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:46:15.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5100-5119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğretmenlerin ödüle ilişkin görüşlerini incelemek için yapılmıştır. Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde ilgili literatür taraması, araştırmanın problemi, araştırmanın amacı, önemi ve temel kavramların tanımları, ikinci bölümde araştırmanın modeli, çalışma gurubunu, veri toplama araçlarını, elde edilen verilerin nasıl analiz edildiği ve sonuçların yorumlanmasını ihtiva eden Yöntem bölümü; üçüncü bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar; dördüncü bölümde ise sonuç ve öneriler yer almaktadır.
Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışanlarının görüşlerine göre, çözümlemelerde ve değerlendirmelerde frekans (f), yüzde (%) ve Ortalama (X) istatistiklerinden yararlanılmıştır. Görüşlerin demografik faktörlere göre incelenmesi için ise t-testi,  varyans analizi ve ANOVA analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, Yaş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda,  Yaş değişkenine göre P<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için yapılan Tukey testinde ise, farklılığın yerinde olduğu ve 31-40 yaş grubunun görüşlerinin diğer gruplara nazaran daha üst seviyede olduğu ortaya çıkmıştır.
Eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda,  Eğitim değişkenine göre P<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için yapılan Tukey testinde ise, farklılığın yerinde olduğu ve lisansüstü eğitim alan grubunun görüşlerinin diğer gruplara nazaran daha üst seviyede olduğu ortaya çıkmıştır.

 

 

Keywords

Abstract

This research was conducted to examine teachers' views on the award. The research consists of four parts. In the first part of the study, the related literature review, the problem of the research, the purpose and importance of the research and the definitions of the basic concepts, in the second part, the method section, which includes the research model, study group, data collection tools, how the obtained data were analyzed and the interpretation of the results; in the third part, the findings and comments obtained from the research; The fourth section contains conclusions and recommendations.
The data of the research were collected by the survey method. The data were analyzed using the SPSS 15.0 statistical package program. According to the opinions of the employees, frequency (f), percentage (%) and Average (X) statistics were used in the analyzes and evaluations. In order to analyze the opinions according to demographic factors, t-test, analysis of variance and ANOVA analysis were used.
As a result of the research, ANOVA analysis was performed to determine whether there was a significant difference according to the age variable. As a result of the analysis, a significant difference was observed at the P<0.05 level according to the age variable. In the Tukey test, which was conducted to determine between which groups the difference was, it was revealed that the difference was appropriate and the views of the 31-40 age group were higher than the other groups.
ANOVA analysis was performed to determine whether there was a significant difference according to the educational status variable. As a result of the analysis, a significant difference was observed at the P<0.05 level according to the Education variable. In the Tukey test, which was conducted to determine between which groups the difference was, it was revealed that the difference was appropriate and the views of the postgraduate education group were higher than the other groups.

 

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics