Salgın Döneminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-01 00:38:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5318-5331
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı salgın döneminde bilişim teknolojilerinin kullanılmasının öğrenci başarısı üzerinde etkisinin incelenmesidir. Teknoloji, günlük hayatta insanların zamandan ve iş gücünden tasarrruf sağlamasının vazgeçilmez bir aracıdır. İnternet ile teknoloji birleştiğinde eğitimde bilgiye ulaşmanın aracı, farklı yolu haline gelmiştir. Eğitimde sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanması, eğitim –öğretim verdikleri yaş grubu açısından büyük önem taşımaktadır. Somut öğrenme düzeyinden soyut öğrenmeye geçildiği bu dönemde teknoloji kullanımı ile birçok duyu organına hitap edilmekte ve hızlı erişim sağlanarak zamanı etkili kullanma gerçekleşmektedir. Dikkati çekme, dikkati sürdürerek ders akışı ortamına olanak oluşturulurken farklı zeka türlerini ortaya çıkarma, farklılıklara ulaşma imkanı mümkündür. Betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 8-10 yaşındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 128 öğrenci katılmıştır. Anket formu kullanılmıştır. Anketler araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Veriler Google Drive üzerinden çevrimiçi ortamda hazırlanmıştır. Veri analizi SPSS 21 paket programında yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the effect of using information technologies on student achievement during the epidemic period. Technology is an indispensable tool for people to save time and labor in daily life. When the Internet and technology are combined, it has become a different way of reaching information in education. The use of technology by classroom teachers in education is of great importance in terms of the age group they teach. In this period when the transition from concrete learning level to abstract learning, many sensory organs are addressed with the use of technology and effective use of time is realized by providing fast access. It is possible to draw attention, to reveal different types of intelligence and to reach differences while creating opportunities for the course flow environment by maintaining the attention. Descriptive scanning model is used. The universe of the research consists of 8-10 year old students. 128 students participated in the study. Questionnaire form was used. The questionnaires were prepared by the researcher. The data has been prepared online via Google Drive. Data analysis was done in SPSS 21 package program.

Keywords