Öğretmenlerin Covid 19 Hastalığının Kontrolüne İlişkin Tutumları

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:44:52.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5120-5130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı Anadolu Lisesi öğretmenlerinin yüz yüze eğitime geçiş aşamasında COVİD 19 hastalığının kontrolüne ilişkin görüşlerinin ne düzeyde olduğunu bulmaktır. Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı Covid-19 pandemisi de benzer bir nitelik taşımaktadır. Covid-19 salgını doğrudan insan hayatı üzerinde tehlike arz etmekle birlikte yan etkileri kapsamında ekonomi ve sosyal yaşam üzerinde de bazı etkilere sahiptir. İktisadi yaşam içerisinde iş gücü kaybı, işsizlik ve eksik istihdam belli bir düzey sonrasında toplumsal sorunların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu açıdan proje olası etkilerin belirlenmesi ve bunlara yönelik çözümler sunabilmesi açısından önem arz etmektedir. Nicel Tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2022/2023 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya İlçesinde bulunan 5 Resmi Anadolu Lisesinde çalışan 276 öğretmen oluşturacaktır. Katılımcılar belirlenirken 0.05 güven aralığını dikkate alarak örneklem 168 öğretmenden oluşmaktadır. Veri analizi SPSS 21 paket programında yapılmıştır. Öğretmen görüşleri incelendiğinde, öğretmenler genel olarak kişisel önlemlerin önemli olduğunu düşünmekle beraber alınan tedbirlerin yeterli olmadığını düşünmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of the study is to find out the level of opinions of Anatolian High School teachers regarding the control of COVID 19 disease during the transition to face-to-face education. The Covid-19 pandemic, which the world and Turkey are facing, has a similar nature. Although the Covid-19 epidemic poses a direct danger to human life, it also has some effects on the economy and social life within the scope of its side effects. In economic life, loss of workforce, unemployment and underemployment can cause social problems after a certain level. In this respect, the project is important in terms of identifying possible effects and offering solutions for them. It is a descriptive research in the quantitative survey model. The population of the research will consist of 276 teachers working in 5 Official Anatolian High Schools in the Çankaya District of Ankara in the 2022/2023 academic year. The sample consists of 168 teachers, taking into account the 0.05 confidence interval when determining the participants. Data analysis was done in SPSS 21 package program. When teachers' opinions are examined, teachers generally think that personal precautions are important, but they think that the measures taken are not sufficient.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics