Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Yaşama Durumları, Şiddet Tutumları ve Benlik Saygısı İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:09:15.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşilerik
Number of pages: 4322-4330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin şiddet yaşama durumları, şiddet tutumları ve benlik saygısı ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim döneminde anket yoluyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Anket google forms üzerinden kartopu yöntemi ile üniversitelerin sağlık, sosyal, mühendislik alanlarında okuyan öğrencilere gönderilmiş, çalışmaya toplam 687 öğrenci katılmıştır. Veriler, ''Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği'' ve “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması X̄:20.99±2.83 olup, çoğu (%74.1) kadındır. %56.6’sı şiddet yaşamıştır. En çok %47.3 ile duygusal şiddet yaşanmış; şiddetle okulda (%38,5), evde (%35,6), mahallede (%19.4) karşılaşılmıştır. Şiddete aile üyeleri (%33.8), arkadaş (%32,2), öğretmen (%20,0) ve flört (%8,2) neden olmuştur. Öğrencilerin yüksek benlik saygısı (X̄:1.91±1,6), düşük şiddet tutumu (X̄:39,88±13,13) vardır. Öğrencilerin ilişki durumu, gelir durumu, şiddet yaşama ve şiddet eğitimi alma durumu ile benlik saygısı arasında anlamlı fark olduğu (p<0,05), şiddet yaşayan öğrencilerin benlik saygısı orta (X̄:2.19±1.68), şiddet eğitimi alan öğrencilerin ise yüksek (X̄:1.61±1,51) olduğu, erkek öğrencilerin şiddete yönelik tutum ölçeği X̄:45.10±15.21 puan ortalamasının kız öğrencilerden (X̄:38.05±11,81) yüksek olduğu (p<0,05) görülmüştür.  Sosyal bilim öğrencilerinin şiddete yönelik tutum ölçeği (X̄:37.22±10.82) puan ortalamasının diğer disiplinlerden düşük olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin benlik saygısı ile şiddet tutumu puan ortalamaları arasında pozitif yönde düşük derecede anlamlı ilişki görülmüştür (r=,101; p<0,05). Şiddet her yerde yaşanabilmekte, sıklıkla en yakınından görmektedir. Öğrencilerin şiddet tutumu arttıkça benlik saygıları azalmaktadır. Şiddetle ilgili gençleri güçlendirici faaliyetlerin planlanması ve fen/mühendislik bölüm müfredatlarına kişiler arası iletişim, insan hakları gibi davranış bilimleri derslerinin eklenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the relationship between university students' violence experiences, violence attitudes and self-esteem. The research was carried out descriptively in the 2020-2021 education period. The questionnaire was sent to the students studying in the fields of health, social and engineering at universities with the snowball method on google forms, total 687 students participated. Data were collected using, "Attitudes Towards Violence Scale" and "Rosenberg Self-Esteem Scale". The mean age of the students is X̄:20.99±2.83 years, and most of them (74.1%) are women. 56.6% experienced violence. Emotional violence was the highest with 47.3%; faced violence at school (38.5%), at home (35.6%), and in the neighborhood (19.4%). Students was subjected to violence by family members (33.8%), friends (32.2%), teachers (20.0%) and dating (8.2%). Students have high self-esteem (X̄:1.91±1.6) and low violence attitude (X̄:39.88±13.13). There was a significant difference between the students' relationship status, income status, experiencing violence and receiving violence education (p<0.05), the self-esteem of the students experiencing violence was moderate (X̄:2.19±1.68) and the students receiving violence education whereas the mean self-esteem of male students was higher (X̄:1.61±1.51), and male students' violence scale X̄:45.10±15.21 point average was higher than female students (X̄:38.05±11.81) (p<0.05) was observed. It was found that the social science students' average score of violence scale (X̄:37.22±10.82) was lower than other disciplines. There was a positive and low-level significant correlation between the students' self-esteem and the mean of their violence scale scores (r=.101; p<0.05). As a result, as students' attitudes towards violence increase, their self-esteem decreases. It can be recommended to plan activities that empower youth related to violence and to add behavioral science courses to the science/engineering department curriculum.

Keywords


 • 1. Akın, A., Yıldız, B., & Basha, E. (2016).“The Validity And Reliability of Turkish Version of The Attitudes Toward Violence Scale”, Route Educational and Social Science Journal, 3(1):53-61.

 • 2. Azevedo, V., Nunes, L. M., & Sani, A. (2022). “Is campus a place of (in) security and crime? Perceptions and predictors among higher education students”, European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 12(2): 193-208.

 • 3. Bozkurt G., Yorulmaz Coşkun., &Sönmez Düzkaya D. (2014).“Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Olgu Analizi”, HSP, 1(2):43-49.

 • 4. Cappa, C.,&Jijon, I. (2021). “COVID-19 and Violence against children: a review of early studies”, Child Abuse & Neglect, 116, 105053.

 • 5. Çakmak, C., Çapar, H., Konca, M., & Korku, C. (2017). “Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Çocuklara Yönelik Şiddet: Gazete Haberleri Üzerinden Bir Araştırma”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(13): 85-101.

 • 6. Çalışkan, H., ve Çevik, E. İ. (2018). “Kadina Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Türkiye Örneği”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14): 218-233.

 • 7. Çuhadaroğlu, F, Adölesanlarda Benlik Saygısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1986.

 • 8. Çoban Döşkaya F. (2014). Pamuk Prensesin Ölümü: Mağdur Çocuk Dili Analizi. Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 2014;1145-1165.

 • 9. Davidson, M. M.,& Canivez, G. L. (2012). “Attitudes toward violence scale: Psychometric properties with a high school sample”, Journal of Interpersonal Violence, 27(18): 3660-3682.

 • 10. Dissiz, M. (2020). “Determination of Attitudes of University Students towards Domestic Violence” International Journal of Caring Sciences, 13(1): 644-653.

 • 11. Dokgöz, H. ve Kar, H. (2017). Çocukta cinsel istismar. Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 3(3), 169-174.

 • 12. Duru, E., Balkis, M., & Turkdoğan, T. (2019). “Relational violence, social support, self-esteem, depression and anxiety: A moderated mediation model”, Journal of Child and Family Studies, 28(9): 2404-2414.

 • 13. Duval, A., Lanning, B. A., & Patterson, M. S. (2020). “A systematic review of dating violence risk factors among undergraduate college students”, Trauma, Violence, & Abuse, 21(3): 567-585.

 • 14. Evren, H., Tokuç, B., & Ekuklu, G. (2011). “Trakya Üniversitesi Öğrencilerinde Şiddet Davranışları ve Algılanan Sağlık İlişkisi”,Balkan Medical Journal, 28(4).

 • 15. Grose, R. G., Chen, J. S., Roof, K. A., Rachel, S., & Yount, K. M. (2021). “Sexual and reproductive health outcomes of violence against women and girls in lower-income countries: a review of reviews”, The Journal of Sex Research, 58(1), 1-20.

 • 16. Gümüş, A. B., Şıpkın, S., Tuna, A., & Keskin, G. (2015). “Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6), 460-467.

 • 17. Hayran, M., ve Hayran, M. (2011). Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik (Birinci Baskı). Ankara: Art Ofset Matbaacılık Yayıncılık Organizasyon Ltd. Şti, 313.

 • 18. Howard, R. M., Potter, S. J., Guedj, C. E., & Moynihan, M. M. (2019). “Sexual violence victimization among community college students”, Journal of American College Health, 67(7), 674-687.

 • 19. Korkmazlar Oral Ü., Engin P., Büyükyazıcı Z. (2010).“ Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması. SHÇEK ve UNICEF İşbirliği. Özet Rapor. https://www.unicef.org/turkiye/media.

 • 20. Lei, H., Mao, W., Cheong, C. M., Wen, Y., Cui, Y., & Cai, Z. (2020). “The relationship between self-esteem and cyberbullying: A meta-analysis of children and youth students”,Current Psychology, 39(3): 830-842.

 • 21. Lin, K., Sun, I. Y., Wu, Y., & Liu, J. (2016). “College students’ attitudes toward intimate partner violence: A comparative study of China and the US”, Journal of Family Violence, 31(2): 179-189.

 • 22. Maier, S. L.,& DePrince, B. T. (2020). “College students’ fear of crime and perception of safety: The influence of personal and university prevention measures”, Journal of Criminal Justice Education, 31(1): 63-81.

 • 23. Martín-Fernández, M., Gracia, E., & Lila, M. (2019). “Psychological intimate partner violence against women in the European Union: a cross-national invariance study”, BMC Public Health, 19(1):1-11.

 • 24. Martin-Storey, A., Paquette, G., Bergeron, M., Dion, J., Daigneault, I., Hébert, M., & Ricci, S. (2018). “Sexual violence on campus: Differences across gender and sexual minority status”,Journal of Adolescent Health, 62(6):701-707.

 • 25. Orth, U.,& Robins, R. W. (2022). “Is high self-esteem beneficial? Revisiting a classic question”, American Psychologist, 77(1): 5-17.

 • 26. Orth, U., Erol, R. Y., & Luciano, E. C. (2018). “Development of self-esteem from age 4 to 94 years: A meta- analysis of longitudinal studies”, Psychological Bulletin, 144(10): 1045.

 • 27. Ostrowsky, M. K. (2010). “Are violent people more likely to have low self-esteem or high self-esteem?”, Aggression and Violent Behavior, 15(1): 69-75.

 • 28. Özakar Akça S, Söngüt S, Uzuner LA, Çınar E. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin flörtler arası şiddet tutumları. Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet, 2. Adli Gerontoloji Kongresi, Çorum, 18-20 Ekim 2018. (Kongre Kitabı, sayfa: 346-366).

 • 29. Pettersson, T.,& Eck, K. (2018). “Organized violence, 1989–2017”, Journal of Peace Research, 55(4), 535-547.

 • 30. Pinos, V., Pinos, G., Jerves, M., & Enzlin, P. (2016). “Attitudes of adolescents toward violence and their related factors”, Maskana, 7(2): 1-15.

 • 31. Polat, O. (2016). “Şiddet”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 15-34.

 • 32. Rivara, F., Adhia, A., Lyons, V., Massey, A., Mills, B., Morgan, E., ... & Rowhani-Rahbar, A. (2019). “The effects of violence on health”,Health Affairs, 38(10): 1622-1629.

 • 33. Robins, R. W., Donnellan, M. B., Widaman, K. F., & Conger, R. D. (2010).“ Evaluating the link between self- esteem and temperament in Mexican origin early adolescents”, Journal of Adolescence, 33(3): 403-410.

 • 34. Rosenberg, M. Society and the Adolescent Self-Image, PrincetonUniversity Press, Princeton, America, 1965 .

 • 35. Shorey, R. C., Brasfield, H., Zapor, H., Febres, J., & Stuart, G. L. (2015). “The relation between alcohol use and psychological, physical, and sexual dating violence perpetration among male college students”, Violence Against Women, 21(2): 151-164.

 • 36. Şen H & Yazıcı K. (2017).“Investigation of Turkey's Provinces by Sexual Crimes”,Alphanumeric Journal, 5( 2): 293-308.

 • 37. Taştan, C.,& Yıldız, K. A. (2018).“ Dünyada ve Türkiye’de kadın cinayetleri 2016-2017-2018 verileri ve analizler”,Polis Akademisi Yayınları: Ankara.

 • 38. Teng, Z., Liu, Y., & Guo, C. (2015). “A meta-analysis of the relationship between self-esteem and aggression among Chinese students”, Aggression and Violent Behavior, 21: 45-54.

 • 39. Valls, R., Puigvert, L., Melgar, P., & Garcia-Yeste, C. (2016). “Breaking the silence at Spanish universities: Findings from the first study of violence against women on campuses in Spain”,Violence Against Women, 22(13): 1519-1539.

 • 40. World Health Organızatıon Vıolence Preventıon Unıt: Approach, Objectives And Activities, 2022-2026. (2022) https://www.who.int/publications/m/item/who-violence-prevention-unit--approach--objectives-and-activities-2022-2026

 • 42. Yagiz, R., Sevil, Ü., & Guner, Ö. (2020). “The effect of university students’ violence tendency on their attitude towards domestic violence and the factors affecting domestic violence attitudes”, Journal of Injury and Violence Research, 12(1): 39-46.

 • 43. Zayed, M. A.,& Elshaer, I. A. (2022). “Physical Activities and Learning Experience of Higher Education Students: Mediating Role of Quality of Life and Physical Self-Esteem”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20): 13417.

                                                                                                    
 • Article Statistics