Ücretli Çalışan ve Çalışmayan Suriyeli Kadınların Bazı Sosyal Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:08:42.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 4312-4321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulus ötesi göç hareketliliğinde ve emek piyasasında kadınların rolü giderek artmakta ve bu artış akademik çalışmalara giderek daha çok yansımaktadır. Alanyazındaki çalışmalarda işgücü piyasasındaki dezavantajlı konumları kadar, istihdamın göçmen kadınlara sunduğu katkılardan da söz edilmektedir. Bu çalışmada ücretli bir işte çalışan ve çalışmayan Suriyeli kadınlar yaşam doyumu, dayanıklılık, kültürleşme yönelimi, dil becerileri ve toplumsal cinsiyet algısı değişkenleri açısından karşılaştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ücretli çalışan 228 ve ücretli çalışmayan 223 Suriyeli kadından oluşan toplam 451 katılımcıyla bir anket çalışması yürütülmüştür. Bağımsız örneklemler için t test ile analiz edilen verilerden elde edilen sonuçlara göre, ücretli bir işte çalışan kadınların yaşam doyumu, dayanıklılık, kültürleşme ve dil becerileri puanları çalışmayanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha yüksektir. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimseme düzeyi ise ücretli çalışmayan kadınlarda ücretli çalışanlara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Elde edilen bulgular mevcut çalışmalar ışığında tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The impact of women in the international human mobility and labor market is growing, and this raise is reflected in academic studies over years. In the literature, as well as their disadvantaged positions in the labor market, the contributions of employment to immigrant women are also mentioned. In this study, Syrian women who employed and non-employed in a paid job are compared in terms of their life satisfaction, resilience, acculturation orientation, language skills and perception of gender. For this aim, a survey study was conducted with a 451 participants 228 of whom employed and 223 non-employed in a paid job. According to the results obtained from the independent samples t-test, the life satisfaction, resilience, acculturation and language skills scores of employed women are significantly higher than those who non-employed. The level of adopting traditional gender roles are significantly higher in non-employed women. The findings are discussed in the light of the literature.

Keywords


 • 1. Abdallah, T. (1998). “The Satisfaction with Life Scale (SWLS): Psychometric properties in an Arabic-speaking sample”, International journal of Adolescence and Youth, 7(2): 113-119.

 • 2. Addai, I., Opoku-Agyeman, C., & Amanfu, S. K. (2013). “Exploring predictors of subjective well-being in Ghana: A micro-level study”, Journal of Happiness Studies, 15(4): 869-890.

 • 3. Ahmad, F., Riaz, S., Barata, P., & Stewart, D. E. (2004). “Patriarchal beliefs and perceptions of abuse among South Asian immigrant women”, Violence against women, 10(3): 262-282.

 • 4. Altınova, H. H., & Duyan, V. (2013). “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2): 9-22.

 • 5. Araújo Dawson, B. (2009). “Discrimination, stress, and acculturation among Dominican immigrant women”, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 31(1): 96-111.

 • 6. Arcury, T. A., Grzywacz, J. G., Chen, H., Mora, D. C., & Quandt, S. A. (2014). “Work organization and health among immigrant women: Latina manual workers in North Carolina”, American journal of public health, 104(12): 2445-2452.

 • 7. Aydın, Z. B. (2020). “Suriyeli Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Algılanan sosyal Destek ve Başa Çıkma Stilleri Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 8. Aygül, H. H., & Kaba, E. M. (2019). “Suriyeli Kadınların İşgücüne Katılımı Ve Deneyimleri (İstanbul-Sultanbeyli Örneği)”, Social Sciences, 14(4): 1255-1275.

 • 9. Baklacıoğlu, N. Ö., & Kıvılcım, Z. (2015). Sürgünde Toplumsal Cinsiyet: İstanbul’da Suriyeli Kadın ve LGBTİ Mülteciler, Derin Yayınları, İstanbul.

 • 10. Bernas, K. H., & Major, D. A. (2000). “Contributors to stress resistance: Testing a model of women's work-family conflict”, Psychology of Women Quarterly, 24(2): 170-178.

 • 11. Berry, J. W. (2001). “A psychology of immigration”, Journal of Social İssues, 57(3): 615-631.

 • 12. Berry, J. W. (2005). “Acculturation: Living successfully in two cultures”, International journal of intercultural relations, 29(6): 697-712.

 • 13. Berry, J. W., & Sam, D. L. (1997). “Acculturation and adaptation”, Handbook of cross-cultural psychology, 3(2): 291-326.

 • 14. Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). “Immigrant youth: Acculturation, identity, and adaptation”, Applied psychology, 55(3): 303-332.

 • 15. Biehl, K., & Danış, D. (2020). “Toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye’de göç araştırmaları. Bölüm Giriş: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları”. Göç araştırmaları Derneği, İstanbul.

 • 16. Bourhis, R.Y. & Montreuil, A. (2016). “Methodological issues related to the Host Community Acculturation Scale (HCAS) and the Immigrant Acculturation Scale (IAS): An update”, UQAM Working Paper, Département de Psychologie, Université du Québec à Montréal. (Updated: January 2016).

 • 17. Çakır, S. G., & Yerin Güneri, O. (2011). “Exploring the factors contributing to empowerment of Turkish migrant women in the UK”, International Journal of Psychology, 46(3): 223-233.

 • 18. Castles, S. & Miller, M. J.(1998). “The Age of Migration - International Population Movements in the Modern World”, İkinci Baskı Giriş Bölümü (1-18). Macmillan Press LTD, Londra.

 • 19. Charles, L., & Denman, K. (2012). ““Every knot has someone to undo it.” Using the Capabilities Approach as a lens to view the status of women leading up to the Arab Spring in Syria” Journal of International Women's Studies, 13(5):

 • 20. Choi, J., Miller, A., & Wilbur, J. (2009). Acculturation and depressive symptoms in Korean immigrant women. Journal of immigrant and minority health, 11(1), 13-19.

 • 21. Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). “Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC)”, Depression and anxiety, 18(2): 76-82.

 • 22. De Vroome, T., & Hooghe, M. (2013). “Life satisfaction among ethnic minorities in the Netherlands: Immigration experience or adverse living conditions?”, Journal of Happiness Studies, 15(6): 1389-1406.

 • 23. Dedeoğlu, S. (2011). “Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanması: İstanbul Hazır-Giyim Sanayinde Çalışan Azerbaycanlı Göçmen Kadınlar Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(01): 27-48.

 • 24. Dedeoğlu, S., & Gökmen, Ç. E. (2020). “Göç Teorileri, Göçmen Emeği ve Entegrasyon: Kadınların Yeri”, “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları, İçinde:18-37.

 • 25. Dervişoğlu-Akpınar, H. (2017). “İç Göç ve Aile Bağlamında Kadınların İyi Oluş ve Dayanıklılığı”. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

 • 26. Diaz, T., & Bui, N. H. (2017). “Subjective well-being in Mexican and Mexican American women: The role of acculturation, ethnic identity, gender roles, and perceived social support”, Journal of Happiness Studies, 18(2): 607624.

 • 27. Diener, E. R., Emmos, R., Larsen, R., & Griffin, S. (1985). “The satisfaction with life scale”, Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75.

 • 28. Dion, K. K., & Dion, K. L. (2001). “Gender and cultural adaptation”, Journal of Social Issues, 57: 511-521.

 • 29. Dr. Eun-Ok Im RN and MPH and PhD & Afaf Ibrahim Meleis RN and PhD and DrPS (hon.) and FAAN (2001). “Women's Work and Symptoms During Midlife: Korean Immigrant Women”, Women & Health, 33:1-2, 83-103.

 • 30. Eagly, A. H. (1987). Sex Differences in Social Behavior: A Social-Role Interpretation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • 31. Eagly, A. H., Wood, W., & Diekman, A. B. (2000). “Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: A current Appraisal”, The Developmental Social Psychology of Gender, 12, 174.

 • 32. Foner, N. (2001). “Benefits and Burdens: Immigrant Women and Work in New York City”, (Ed.) Rita James Simon. Immigrant Women, İçinde:1-20.Taylor &Francis Group.

 • 33. Goode, W. J. (1960). “A theory of Role Strain”. American Sociological Review, 483-496.

 • 34. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma İstatistikleri (2022). Erişim: https://www.goc.gov.tr/gecici- koruma5638 (Erişim Tarihi: 03.11.2022).

 • 35. Hammer, L. B., Barnett, R. C., Grandey, A. A., Kossek, E. E., Rothausen, T. J., Williams, K. J., & Zedeck, S. (1999). “Theory, or lack thereof, in work-family research”, Panel discussion conducted at the 14th Annud Conference of the Society of Industrial and Organizational Psychology, Atlanta, GA.

 • 36. Hashemi, N., Marzban, M., Sebar, B., & Harris, N. (2020). “Perceived Discrimination and Subjective Well-Being Among Middle Eastern Migrants in Australia: The Moderating Role of Perceived Social Support”, International Journal of Social Psychiatry, 67(2): 110-119.

 • 37. Heilemann, M. V., Lee, K. A., & Kury, F. S. (2002). “Strengths and Vulnerabilities of Women of Mexican Descent in Relation to Depressive Symptoms”. Nursing Research, 51(3): 175-182.

 • 38. İsaoğlu, J., & Tuzcuoğlu, A. (2021). “Suriye Uyruklu Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık, Yalnızlık ile Kaygı Arasındaki İlişkide Bilişsel Üçlünün Aracı Rolü”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53(53): 399-424.

 • 39. Jibeen, T., & Hynie, M. (2012). “Perceptions of Autonomy and Life Satisfaction in Pakistani Married Immigrant Women in Toronto, Canada”, Sex roles, 67(1): 1-16.

 • 40. Karataştan, D. (2021). “Suriyeli Sığınmacıların Bağlanma Biçimlerinin Trava Sonrası Büyüme ve Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

 • 41. Koberg, C. S., & Chusmir, L. H. (1989). “Relationship between sex role conflict and work-related variables: Gender and hierarchical differences”, The Journal of social psychology, 129(6): 779-791.

 • 42. Koert, E., Borgen, W. A., & Amundson, N. E. (2011). “Educated Immigrant Women Workers Doing Well With Change: Helping and Hindering Factors”, The Career Development Quarterly, 59(3): 194-207.

 • 43. Körükmez, L., Karakılıç, İ. Z. ve Danış, D. (2020). “Mecburiyet, Müzakere, Değişim: Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri”, Göç Araştırmaları Derneği Kitap Serisi, No: 2.

 • 44. Lee, H. K. (2013). “Employment and Life Satisfaction Among Female Marriage Migrants in South Korea”, Asian and Pacific Migration Journal, 22(2): 199-230.

 • 45. Man, G. (2004). “Gender, Work and Migration: Deskilling Chinese Immigrant Women in Canada. In Women's Studies International Forum (Vol. 27, No. 2, pp. 135-148). Pergamon.

 • 46. Marks, S. R. (1977). Multiple Roles and Role Strain: Some Notes on Human Energy, Time and Commitment”, American Sociological Review, 921-936.

 • 47. Masten, A. S., & Powell, L. (2003). “A Resilience Framework For Research, Policy. Resilience and vulnerability: Adaptation in the context of childhood adversities, İçinde: 1-26, Cambridge Press.UK.

 • 48. Matud, M. P., Hernandez, J. A., & Marrero, R. J. (2002). “Work Role and Health in a Sample of Spanish women”, Feminism & Psychology, 12(3): 363-378.

 • 49. Paillard-Borg, S., & Hallberg, D. (2018). “The Other Side of The Mirror: An Analytic Journalistic Approach to the Subjective Well-Being of Filipino Women Migrant Workers in Japan”, Sage Open, 8(1).

 • 50. Pereira, M. C., & Coelho, F. (2013). “Untangling the Relationship Between Income and Subjective Well-Being: The Role of Perceived Income Adequacy and Borrowing Constraints”, Journal of Happiness Studies, 14(3): 985-1005.

 • 51. Purkayastha, B. (2005). “Skilled Migration and Cumulative Disadvantage: The Case of Highly Qualified Asian Indian Immigrant Women in the US”, Geoforum, 36(2): 181-196.

 • 52. Safi, M. (2009). “Immigrants’ Life Satisfaction in Europe: Between Assimilation and Discrimination”, European Sociological Review, 26(2): 159-176.

 • 53. Sam, D. L., & Berry, J. W. (1995). “Acculturative Stress Among Young Immigrants in Norway”, Scandinavian Journal of Psychology, 36(1): 10-24.

 • 54. Sayan, K. (2021). “Zorunlu Göç Deneyimi ve psikolojik Dayanıklılık İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • 55. Şeker, B. D., & Sirkeci, İ. (2014). “Birleşik Krallıktaki Türkiye Kökenli Kadınlarda Yaşam Doyumu: Kimlik, Kültürleşme ve Ayrımcılık”, Türk Psikoloji Yazıları, 17(34): 69.

 • 56. Şeker, D., & Uçan, G. (2016). “Göç Sürecinde Kadın”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Beşeri Bilimler Sayısı, 1(14): 119-214.

 • 57. Taris, T. W., Beckers, D. G. J., Verhoeven, L. C., Guerts, S. A. E., Kompier, M. A. J., & van der Linden, D. (2006). “Recovery Opportunities, Work-Home Interference, and Well-Being Among Managers”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 15: 139–157.

 • 58. Tegegne, M. A., & Glanville, J. L. (2018). “The Immigrant-Native Gap in Subjective Well-Being in Western European Countries: Assessing The Role of Social Capital”. International Migration Review, 53(2): 458-485.

 • 59. Tip, L. K., Brown, R., Morrice, L., Collyer, M., & Easterbrook, M. J. (2018). “Improving Refugee Well-being with Better Language Skills and More Intergroup Contact”, Social Psychological and Personality Science, 10(2): 144-151.

 • 60. Toma, G., Guetterman, T. C., Yaqub, T., Talaat, N., & Fetters, M. D. (2017). “A Systematic Approach for Accurate Translation of Instruments: Experience with Translating the Connor–Davidson Resilience Scale into Arabic”, Methodological Innovations, 10(3), 2059799117741406.

 • 61. Tropp, L. R., Erkut, S., Coll, C. G., Alarcon, O., & García, H. A. V. (1999). “Psychological Acculturation: Development of a New Measure for Puerto Ricans on the US Mainland”, Educational and Psychological Measurement, 59(2): 351-367.

 • 62. Ulutaş, Ç. Ü., & Kalfa, A. (2009). “Göçün Kadınlaşması ve Göçmen Kadınların Örgütlenme Deneyimleri”, Fe Dergi, 1(2): 13-28.

 • 63. Vahud, D. (2021). “Türkiye’de Suriyeli Sığınmacıların Başa Çıkma Stillerinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

 • 64. Yaman, M. (2018). “Suriyeli Kadın “Mültecilerin” Emek ve İstihdam Koşulları”, Toplum ve Hekim, 33(4): 306-313.

 • 65. Yangın-Kiremit, E. & Akfırat, S. (2021). “Suriyeli Göçmen Kadınlarda Öznel İyi Oluş: İzmir Örneği”, The Different Approaches of Academic Disciplines to the Phenomenon of Migration, 1. Baskı, İçinde 112-129, Bilgin Kültür Sanat Yayınları: Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics