İşletmelerde Stresin Çalışanlara Çoğaltan Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 15:46:58.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşilerik
Number of pages: 4123-4135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stresin, çağdaş insanın hayatı üzerindeki etkileri tartışılmaz. İşletmeler de stres kişiler için de kurumlar için de sorunlara yol açabilmektedir.Stres eğer kişi için yoğun,sıkıcı ve yıkıcı boyuta olursa bireylerin işe karşı güdüleme düzeylerini düşürüp,iş görenlerin,işe gitmede isteksiz olmasına,çalışmalarda tatminsizliğe ve moral kaybına,yöneten ve yönetilenler arasında uyumsuzluğa neden olmaktadır.Stres çalışanların özellikle zihinsel ve duygusal yeteneklerini ortaya koymalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Stres işgücü devir hızının ve işe devamsızlığın en önemli nedenidir. Birey çalışma ortamında iş tatmini bulamaması durumunda öncelikle işe devamsızlık ve sonra işten ayrılma gibi bir yol seçebilmekte,bu durumda nitelikli eleman ve verimlilik kaybı yaşanıp,örgütte performans düşüklüğü ve iş kazaları görülme riski artmaktadır.İş kazaları sonuucu personel tazminat talebi doğmaktadır. İşletmeler stres sonucu gerçekleşen hastalıklar yüzünden ağır sigorta bedelleri ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Çalışma hayatını ve standardını geliştirmek için bu olaylar yaşanmadan veya işçinin şikayetinden önce önlem alması,çalışma ortamının iyileştirilmesinin sağlanması,strese karşı oluşturulmuş standart ve değerlerle birlikte bir örgüt kültürü geliştirilmesinin gerekliliği açıkça ortadadır.Liderlik anlayışının geliştirilmesi,tüm örgütün bilgi sahibi yapılması,kişilererası açık iletişime olanak verecek şekilde takım çalışmalarına yönelinmesi, çalışanların nasıl yardm alabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi,işyeri hekimliği gibi psikolojik danışmanlık sisteminin de yasal olarak işletmelerde zorunlu tutulmasının,iş yerinde yaşanan stresin önlenmesi için atılabilecek adımlar arasında olduğu bir gerçektir.

Stresin iş yaşamı ve çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde daha ağır etkileri oluşturmadan,bireysel ve örgütesel bilinçlenme ile bu olgunun önüne geçilebilecektır.Etkili yönetim anlayışı kişilerin işletme hedeflerine ulaşmasını sağlarken onların psikolojik ve düşünsel durumlarını dikkate alma ve bu şekilde davranmak ile mümkün olacaktır.İşletme yöneticileri çalışanları ne kadar stresten uzak tutarlarsa performanslara ulaşması ve İşletmenin başarısı aynı derce çok kuvvetli olacaktır.Bu da planlı ve programlı çalışma ile mümkün olamakatadır.

Çalışmamızda, günümüzün ekonomik, politik ve sosyoljik ağır şartlarında çalışanların ve yöneticilerin durumları,işletmelerin özellikleri bir bütünsellik içince incelenmiş sonuç ve önerilere gidilmiş yararlanıcıların istifadesine sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The effects of stress on the life of modern people are indisputable. Stress in businesses can cause problems for individuals and institutions alike. If stress is intense, boring and destructive for the person, it reduces the motivation level of individuals towards work, causes employees to be reluctant to go to work, causes dissatisfaction and loss of morale, and incompatibility between employees and managers. Stress negatively affects employees' ability to demonstrate their mental and emotional abilities.

Stress is the most important cause of workforce turnover and absenteeism. If the individual cannot find job satisfaction in the working environment, he/she may choose a way such as absenteeism and then leaving the job. Employee compensation claims arise as a result of work accidents. Businesses have to pay heavy insurance costs due to diseases that occur as a result of stress.

It is clear that in order to improve the working life and standard, it is necessary to take precautions before these events occur or the worker's complaint, to improve the working environment, and to develop an organizational culture with standards and values created against stress. Developing the understanding of leadership, making the entire organization knowledgeable, focusing on teamwork to allow open communication between people, informing employees about how to get help, legally obligating the psychological counseling system, such as workplace medicine, are among the steps that can be taken to prevent stress in the workplace. it is a fact.

This phenomenon can be prevented with individual and organizational awareness, without causing more severe effects on stress, work life and the mental and physical health of employees. An effective management approach will be possible by taking into account their psychological and intellectual states and behaving in this way, while enabling people to achieve their business goals. The more stress the business managers keep their employees away from, the more powerful the employees will achieve the expected performances and the success of the Business. This is possible with planned and programmed work.

In our study, in today's heavy economic, political and sociological conditions, the situations of the employees and managers, the characteristics of the enterprises were examined as a whole, conclusions and suggestions were made and presented to the benefit of the beneficiaries.

Keywords


 • 1. Adamson, E. (2005). Stres Yönetimi (1.Baskı). (Çev: Ü. Şensoy). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları(Orijinal çalışma basım tarihi 2002).

 • 2. Akat, İ. ve Üner, N. (1993). İşletme Yönetimi (2.Baskı). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Bilgi İşlem Birimi Masa Üstü Yayıncılık Grubu.

 • 3. Akdemir, A. (2007). İşletmeciliğin Temel Bilgileri (1.Baskı). Ankara: Orion Yayınevi.

 • 4. Aktepe, E. (2006). Genel İşletme (1.Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 • 5. Altıntaş, E. (2003). Stres yönetimi (1.Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

 • 6. Aslan, Ş. (b.t.).Örgütsel Ortamda Bireysel Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Araştırılması. 16.11.2009

 • 7. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%C5%9Eebnem%20ASLAN/ASLAN,%20%C5%9EEB NEM.pdf/ödev1(7ERİŞİM TARİHİ:22.03.2022)

 • 8. Aşık, N. (2001). Otel İşletmelerinde İş Görenlerin Örgütsel Stres Kaynakları Ve Stresin Bireysel Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma, Mevzuat Dergisi, 8 (91)1-26.

 • 9. Aydın, İ. (2008). İş Yaşamında Stres(3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • 10. Aydın, Ş. (2004). Örgütsel Stres Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,6(3), 49-74.

 • 11. Bahar, E. (2009).İşletme Beceriler Grup Çalışması (2.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık

 • 12. Balcıoğlu, İ.(b.t.). Stres Kavramı ve Tarihsel Gelişimi. 28.10.2009

 • 13. www.ctf.edu.tr./stek/pdfs/47/4701.pdf( ERİŞİM TARİHİ 22.02.2022)

 • 14. Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (1987). Stres ve Başa Çıkma Yollar (4.Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi

 • 15. Baltaş, Z. (2002).Verimli İş Hayatının Sırrı Stre s(2.Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi

 • 16. Başal, A. (2007). Stres Yapmayan Stres Kitabı (1.Baskı). İstanbul: Crea Yayıncılık.

 • 17. Can, H. ve Güney, S. (2007). Genel İşletme (1.Basım). İstanbul: Arıkan Basım Yayın Dağıttım.

 • 18. Cüceloğlu, D. (1997). İnsan Ve Davranışı (7. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.

 • 19. Çelik, A. (1992). Kütüphaneciliğin Psiko- Sosyal Boyutları(1): Stres Üzerine, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 6(2), 83-88.

 • 20. Çoşgun, N. (2006). Çalışma Hayatında Stres Ve İyimserliğin İş Tatminine Etkisi Ve Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

 • 21. Davaslıgil, Ü., Çakıcı M., ve Öğel, K.(1998) 1998 Bağımlılık ve Gençlik Komisyonu Eğitici Kılavuzu.

 • 22. Dinçer, Ö. ve Fidan Y. (1995). İşletme Yönetimine Giriş (1.Baskı). İstanbul: İz Yayıncılık

 • 23. Eren, E. (1984). Yönetim Psikolojisi (2. Baskı). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşlete Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü 30. Yıl Yayınları.

 • 24. Erşahin, C. (2008). Stres Kendine Güven Mücadele Ruhu (8.Baskı). Ankara: Tutku Yayınevi

 • 25. Ertekin, Y.(1993).Stres Ve Yönetim(1.Baskı). Ankara: Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No:253.

 • 26. Eser, N. (1969). İşletme İlminin Genel Kuralları Cilt 2.(1.Baskı). Ankara: Sevinç Matbaası.

 • 27. Güçlü, N. (2001) Stres Yönetimi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 91-109.

 • 28. Gümüştekin, G. E.,Öztemiz, A.B., (2004). Örgütsel stres yönetimi ve uçucu personel üzerinde bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 61-85.

 • 29. Günal, S.Ö. (2008). Genel İşletme Ders Notları (2.Basım). İzmir: Zeus Kitabevi Yayınları.

 • 30. Güney, S. (2006). Davranış Bilimleri(3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • 31. Hangreaves, G. (1999). Stresle Baş Etmek (1.Baskı). (Çev. A. C. Akkoyunlu). İstanbul: Doğan Kitapçılık. (Orijinal çalışma basım tarihi1998).

 • 32. Hughes, B. ve Boothroyd, R. (1997). Günlük Hayatın Stresine Son (1.Basım). (Çev: I. Kusun). Ankara: Doruk Yayımcılık (Orijinal çalışma basım tarihi1997).

 • 33. Işık, E. (2007). İşletmelerde Mobbing Uygulamaları İle İş Stresi İlişkisine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıdız Teknik Üniversitesi.

 • 34. Joehr, J. E. (1999). Stres Altında Başarılı Olmak (1.Baskı). (Çev: T. Büyük onat). İstanbul: Beyaz Yayınları (Orijinal çalışma basım tarihi1997).

 • 35. Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan Ve İnsanlar (10.Baskı). İstanbul: Evrim Yayınevi

 • 36. Karakaya, A. (2002). Emniyet Mensuplarının Demografik Özellikleri İle Stres Faktörleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Teknoloji Dergisi, 5(1-2), 71-81.

 • 37. Karalar, R. (2007). Genel İşletme (4. Basım). Ankara: Özkan Matbaacılık.

 • 38. Kirsta, A. (2004). Strese Son (Gevşemek ve Pozitif Yaşamak) (1.Baskı). (Çev:D. Özsoy ve U. Özsoy). İstanbul: Meta Basım Yayım (Orijinal çalışma basım tarihi1996).

 • 39. Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği (11. Baskı). İstanbul: Arıkan Basım Yayın Dağıtım.

 • 40. Kumkale, İ. (2008). Genel İşletme (2. Baskı). Trabzon: Murathan Yayınevi.

 • 41. Losky, B.(2006). Sakin Ol Sinirlerine Hakim Ol Stresle Başa Çıkma Yolları (1.Baskı). (Çev: G. Engin). Ankara: Mess Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi2005).

 • 42. Mackenzie, R. A. (1989). Zaman Tuzağı (1. Baskı). (Çev: Y. Güneri). İstanbul: İlgi Yayıncılık (Orijinal çalışma basım tarihi1989).

 • 43. Makin, P. E. ve Lindley, P. A. (1995). Pozitif Stres Yönetimi (1.Baskı). (Çev:A. Arslan). İstanbul: Rota Yayın Tanıtım(Orijinal çalışma basım tarihi1995).

 • 44. Margerison, C. (1989). Nasıl Bir Yöneticisiniz (1. Baskı). (Çev: Y. Güneri). İstanbul: İlgi Yayıncılık (Orijinal çalışma basım tarihi1989).

 • 45. Mucuk, İ. (2008). Temel İşletme Bilgileri (5.Basım). İstanbul: Türkmen Kitabevi

 • 46. Müftüoğlu, T. (1997). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Sorunlar Öneriler (1.Baskı). Ankara: EGS Bankası Yayıncılık.

 • 47. Öner, U.(Ed.) (2006).Stresle Başa Çıkma (1.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • 48. Özdemir, A. (2003). İşletme Yönetimi İşletme Bilgisi (1. Baskı). Ankara:Özkan Matbaacılık

 • 49. Özgüven, İ. E. (1982). Psikolojik Testler(1.Baskı). Ankara: Sistem Ofset

 • 50. Özkaya, M.O.,Yakın, V. ve Ekinci T., (2008). Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 164-180.

 • 51. Özmen, İ. (2008).Hayatın Baskısına sağlıksız Tepki: Stres (1.Baskı). İstanbul: Lamia Yayınları.

 • 52. Pehlivan, İ.(b.t.).Örgütsel stres kaynakları ve verimlilik.16.12.2000 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/505/6106.pdf/(ERİŞİM TARİHİ:22.06.2022)

 • 53. Rodoplu, G. ve Akdemir, A. (1998). İşletme Bilimine Giriş (1.Baskı). Isparta:S.D.Ü.İ.İ.B.F. Yayınları

 • 54. Rowshan, A.ve Cüceloğlu, D. (2008). Stres Yönetimi (1.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık

 • 55. Sabuncuoğlu, Z.(2000). İnsan Kaynakları Yönetimi (1. Baskı). Bursa: Ezgi Kitapevi Yayınları

 • 56. Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. (2001). İşletme (1.Basım). Bursa: Ezgi Yayınları.

 • 57. Saygılı, S. (2008). Strese Son (7.Baskı). İstanbul: Elit Kültür Yayınları.

 • 58. Sofuoğlu, S. (1994). Özel Ve Kamu Bankalarında Çalışan Şef Konumundaki Yöneticilerin Çalışma Ortamından Kaynaklanan Stres Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi

 • 59. Solakoğlu, İ.(2007). İşletmelerde Mobbing’in Örgütsel Stresle İlişkisi Ve Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi.

 • 60. Soysal, A. (2009). Farklı Sektörlerde Çalışan İş Görenlerde Örgütsel Stres Kaynakları: Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 62. Şahin, N. H . (Ed.) (1994). Stresle Başa Çıkma O lumlu Bir Yaklaşım(1.Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları

 • 63. Şimşek, M.Ş. (1995). İşletme Bilimlerine Giriş (1. Basım). Konya: Damla Matbaacılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics