Okul Yöneticiliğinin Tercih Edilme Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:12:01.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4475-4484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticilerinin okul yöneticiliğini tercih etme nedenleri oldukça önemlidir. Okul yöneticilerinin öğretmenlere sunduğu liderlik tarzının öğretmenlerin başarısına, etkililiğine, iklimine, kültürüne, mesleki doyumuna, motivasyonuna ve performansına olumlu katkı sağladığına inanılmaktadır. Bu nedenle yöneticiliğin tercih edilmesinde rol alan kişisel ve sosyal faktörlerin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada okul yöneticiliğinin tercih edilme nedenlerine ilişkin nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen, 2022-2023 eğitim döneminde MEB okullarında görev yapmakta olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiş 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışmada uzman kişiler ile beraber hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre: kişisel nedenleri olarak yönetici olma ideali ile ilgili düşünceler, kişisel ve mesleki deneyim ve okula fark yaratma ve sosyal tercih nedenleri olarak eğitim öğretime katkı sunmak ve insanlara yardımcı olmak şeklinde sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

The reasons why school administrators prefer school management are very important. It's believed that the leadership style that school management provides to teachers contributes positively to teachers' success, effectiveness, climate, culture, professional satisfaction, motivation and performance. For this reason, it's believed that the personal and social factors involved in leadership choices are important. In this context, this study conducted a qualitative research on the reasons for preferring school management. The research is a case study using qualitative research methods. The study research group consists of 12 school administrators selected on a voluntary basis and working in MDB schools during the education period 2022-2023, with a readily available situation sample. The study used a semi-structured interview questionnaire developed with experts. According to the results of the research: personal reasons, thoughts about the ideal of being a leader, personal and professional experiences and making a difference to the school, as well as contributing to education and helping people as social preference reasons.

Keywords