Okul Yöneticiliğinin Tercih Edilme Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2022-106
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 03:12:01.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4475-4484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticilerinin okul yöneticiliğini tercih etme nedenleri oldukça önemlidir. Okul yöneticilerinin öğretmenlere sunduğu liderlik tarzının öğretmenlerin başarısına, etkililiğine, iklimine, kültürüne, mesleki doyumuna, motivasyonuna ve performansına olumlu katkı sağladığına inanılmaktadır. Bu nedenle yöneticiliğin tercih edilmesinde rol alan kişisel ve sosyal faktörlerin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada okul yöneticiliğinin tercih edilme nedenlerine ilişkin nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen, 2022-2023 eğitim döneminde MEB okullarında görev yapmakta olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiş 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışmada uzman kişiler ile beraber hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre: kişisel nedenleri olarak yönetici olma ideali ile ilgili düşünceler, kişisel ve mesleki deneyim ve okula fark yaratma ve sosyal tercih nedenleri olarak eğitim öğretime katkı sunmak ve insanlara yardımcı olmak şeklinde sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

The reasons why school administrators prefer school management are very important. It's believed that the leadership style that school management provides to teachers contributes positively to teachers' success, effectiveness, climate, culture, professional satisfaction, motivation and performance. For this reason, it's believed that the personal and social factors involved in leadership choices are important. In this context, this study conducted a qualitative research on the reasons for preferring school management. The research is a case study using qualitative research methods. The study research group consists of 12 school administrators selected on a voluntary basis and working in MDB schools during the education period 2022-2023, with a readily available situation sample. The study used a semi-structured interview questionnaire developed with experts. According to the results of the research: personal reasons, thoughts about the ideal of being a leader, personal and professional experiences and making a difference to the school, as well as contributing to education and helping people as social preference reasons.

Keywords


 • 1. Açıkalın, A. (1998). “Okul Yöneticiliği”. Pegem Akademi, Ankara.

 • 2. Armstrong, D. E. (2015). Listening to voices at the educational frontline: New administrators’ experiences of the transition from teacher to vice-principal. Brock Education Journal, 24(2), 109-1222

 • 3. Balcı, A. (2001). “Etkili Okul ve Okul Geliştirme” (Geliştirilmiş 2. Baskı). Pegem A Yayınları, Ankara.

 • 4. Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar”. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • 5. Bursalıoğlu, Z. (2013). “Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış”. Pegem Yayınları, Ankara.

 • 6. Büyüköztürk, Ş. (2018). “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”. Ankara: Pegem Akademi.

 • 7. Carey, C. C. (2017). “Motivation And Preparation Of Teachers Who Become Assistant Principals”. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Kansas

 • 8. Cooley, V. & Shen, J. (1999). “Who Will Lead? The Top 10 Factors That İnfluence Teachers Moving İnto Administration”. Nassp Bulletin, 83(606): 75-80.

 • 9. D’cruz, C. (2016). “Why be a School Principal”? https://www.schoolgovernance.net.au/news/2016/05/26/why- bea-school-principa

 • 10. Daşdemir, İ. (2019). “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • 11. Erginer, A., ve Köse, M. F. (2012). “Okul Yöneticiliğini Tercih ve Ayrılma Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma”. Qualitative Studies, 7(4): 14-28.

 • 12. Ghiglione, R., & Matalon, B. (1978). “Les Enquêtes Socialogiques”. Paris: Armand Colin

 • 13. Günay, G. ve Özbilen, F. M. (2018). “Öğretmenlerin Okul Yöneticiliği İstekliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 1331-1344

 • 14. Günay, G., ve Özbilen, F. M. (2018). “Öğretmenlerin Okul Yöneticiliği İstekliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Electronic Turkish Studies, 13(19): 12-24.

 • 15. Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2013). “Gelecekte Okul Müdürlerinin Gerçekleştirmeleri Gereken Roller”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-54

 • 16. Hancock, D. R., Black, T., & Bird, J. J. (2006). “A Study Of Factors That İnfluence Teachers To Become School Administrators”. Journal of Educational Research & Policy Studies, 6(1), 91-105.

 • 17. Hoy, W. & Miskel, C. (2012). “Educational Adminstration: Theory, Research And Practice”. (Çev. Ed. S. Turan). Nobel, Ankara.

 • 18. İhtiyaroğlu, N. ve Demir, E. (2015). “Farklı Denetim Odağına Sahip Öğretmenlerin Etkililik Düzeylerinin İncelenmesi”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 45-55.

 • 19. Karataş, İ. H., Radmard, S., Öksüz Gül, F., Varol, N. ve Dağ, Ş. (2019).” Türkiye Okul Yöneticileri Raporu 2019”. İstanbul: Öncü Okul Yöneticileri Derneği Yayınları.

 • 20. Küçükkaragöz, H., Akay, Y. ve Canbulat, T. (2013). “Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin Öğretmen Adaylarında Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-12.

 • 21. Mathibe, I. (2007). “The Professional Development of School Principals”. South African Journal of Education, 27(3), 523–540. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1150220.pdf adresinden erişilmiştir.

 • 22. MEB (2018). “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği”. T.C. Resmi Gazete (30455, 21 Haziran 2018).

 • 23. Memduhoğlu, H. B. (2007). “Türk Eğitim Sisteminde Okulların Yönetimi ve Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sorunsalı”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 176, 86-96.

 • 24. Özdemir, M. (2011). “Nitel veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 323-343.

 • 25. Özdemir, S.; Yalın, H. İ. ve Sezgin, F. (2004). “Öğretmenlik Mesleğine Giriş”. Nobel Yayınları, Ankara.

 • 26. Öztürk, N. (2005). “Bulgaristan ve Türkiye’deki Okul Müdürlerinin Yöneticilik ve Liderlik Davranışları, Sofya ve İstanbul İlleri Örneği”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 27. Pijanowski, J. C. & Brady, K. P. (2009). “The İnfluence Of Salary İn Attracting And Retaining School Leaders”. Education And Urban Society, 42(1): 25–41. https://doi.org/10.1177/0013124509342952

 • 28. Rotter, J. B. (1966). “Generalized Expectancies for İnternal And External Control Of Reinforcement”. Psychological Monographs, 80, 1-28.

 • 29. Sayım, F. (2017). “Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri”. Ankara, Seçkin Yayıncılık.

 • 30. Seggie, F. N. ve Bayyurt, Y. (2017). “Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları”. Anı Yayıncılık, Ankara.

 • 31. Shen, J., Cooley, V. E. & Wegenke, G. L. (2004). “Perspectives On Factors İnfluencing Application For The Principalship: A Comparative Study Of Teachers, Principals And Superintendents”. International Journal Of Leadership İn Education, 7(1): 57-70

 • 32. Stone-Johnson, C. (2014). “Not Cut Out To Be An Administrator: Generations, Change, And The Career Transition From Teacher To Principal”. Education And Urban Society, 46(5): 606-625

 • 33. Süngü, H. (2012). “Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere’de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi”, Sakarya University Journal Of Education, 2(1): 33-48.

 • 34. Tanyaş, B. (2014). “Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş: Genel İlkeler ve Psikolojideki Uygulamaları”. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 1(5): 26-27.

 • 35. Walker, A. & Kwan, P. (2009). “Linking Professional, School, Demographic, And Motivational Factors To Desire For Principalship”. Educational Administration Quarterly, 45(4): 590-615.

 • 36. Walker, A.; Stott, K. & Cheng, Y. C. (2003). “Principal Supply And Quality Demands: A Tale Of Two Asia- Pacific City States”. Australian Journal Of Education, 47(2): 197-208.

 • 37. Yeşilkaya, Ş. (2007). “Öğretmenleri Yönetici Olmaya Güdüleyen Etkenler” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 38. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. Seçkin Yayınları, Ankara.

 • 39. Yin, R. K. (2017). “Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları” (Günbayı, İ. Çev.) Nobel Yayıncılık, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics