Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Sunulan Özel Eğitim Hizmetlerine Yönelik Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3492-3509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde sunulan özel eğitim hizmetlerine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Durum çalışması ile desenlenen araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesi ve ölçüt örnekleme birlikte kullanılarak Kahramanmaraş ilinde bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan okullarda görev yapan farklı branşlarda toplamda 20 öğretmen ve yönetici araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sonrasında veriler, içerik analizi yapılarak incelenmiştir. İçerik analizi doğrultusunda oluşturulan tema ve kodlar ait bulgulara yer verilmiştir. Araştırmada sunulan hizmetlerin türüne, eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçlerine, eğitim ortamlarına yerleştirme süreçlerine, yaşanan güçlüklere ve çözüm önerilerine yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Özel eğitim hizmetlerinin etkililiği yönünde yönetici, öğretmen, öğrenci ve aile gibi diğer paydaşların özel eğitim farkındalığının oluşmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Özel eğitim hizmetlerinin eğitsel tanılama ve yerleştirme süreçlerinde yaşanılan güçlükleri gidirilmesi amacıyla ortaya konulan çözüm önerilerinde en temel vurgunun özel eğitim okullarının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması olduğu görülmektedir. Araştırmada uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler de sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to demonstrate the views of teacher and menagers on the special education services offered in Guidance and Research Centers. The research, which is sampled by the case study, uses the method of interview a qualitative research method.  In total, 20 managers and teachers from various fields working with special education classes at different schools in Kahramanmaraş province have been included in the research,  using maximum variation sampling method and criterion sampling. A semi-structured interview form developed by the researchers was used for the data collection. After the interviews, the data was analysed by content analysis method. The findings of themes and codes created in accordance with content analysis have been mentioned in the paper. It has been observed that special education awareness of the stakeholders, such as managers, teachers, students and family, has significant  importance for the effectiveness of special education services. To increase the accesses and awareness for special education schools is one of the main solution proposals to address challenges experienced in the educational diagnostic is  and replacement process. The research also includes recommendations for executives and researchers.

Keywords