Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3416-3435
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı 5 Şubat 2021 tarihli ‘Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’ ne ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin incelenmesidir.

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubuna Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında çalışmakta olan 5 yönetici ve 5 öğretmen seçilmiştir. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu form araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Görüşme formu katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi, frekans analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir:

Eğitim yöneticiliği asli bir görev olarak kabul edilmelidir. Yönetici seçimlerinde yazılı sınav esas alınmalıdır. Yazılı sınava girebilmek için adaylarda belirli kriterler aranmalıdır. Yönetici olarak görevlendirilenlere çeşitli seminer, kurs ve hizmet içi eğitim verilmelidir. Yöneticilerde adil ve hakkaniyet, iletişim becerisi, kendini geliştirme, liderlik, çalışkanlık, işini sevme özellikleri bulunmalıdır. Yeniden yönetici değerlendirmede kullanılan Ek-2 formu kriterleri eğitim bölgesine göre düzenlenmelidir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the opinions of  managers and teachers regarding the  ‘Regulation for Selecting And Assigning Administrators to Educational Institutions Affiliated to the Ministry of National Education’ dated February 5,2021.

Qualitative research method was used in the research. In the study, 5 managers and 5 teachers working in educational institutions within the Canik District Directorate of National Education were selected for the study group. A semi-structured interview form was used to collect data. This form was developed by the researcher. The interview form was applied by interviewing the participants face to face. While analyzing the collected data, content analysis, frequency analysis and descriptive analysis methods were used.

The resutlts of the research are as follows:

Educational management should be considered as an essential task. Written exam should be taken as basis in the selection of the manager. In order to take the written exam, certain criteria must be sought in the candidates. Various seminars, courses in service training should be given to those appointed as managers. Managers should have the characteristics of fairness and equity, communications skills, self development, leadership, hard work and love for their job. Annex- 2 form criteria used in re-evaluation should be arrenged according to the education region.

Keywords